Home.

  Wat geloven wij?

  Wie zijn wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Israël, Gods Volk.

  Sekten en Religie.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?

  Media.

  Video's:

  Links:

  Email ons!


  Bijbel voor kinderen.

Download
hier gratis
een Bijbel
 • Je bent
  een parel
  in Gods hand!

    WIE IS JEZUS CHRISTUS VAN NAZARETH?

  De Here Jezus Christus is de levende Zoon van God, Die hemel en aarde geschapen heeft. Hij is de Schepper, Die geen begin, noch einde van dagen kent, is Zelf Persoonlijk naar ons toegekomen. Rondreizende, en mensen genezende van allerlei kwalen en ziekten, is tevens de Verkondiger van de goede boodschap, het Evangelie. Er is dus maar één Evangelie!

  "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." Johannes 3: 16

  Hij is als eerste opgestaan uit de dood! "Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een Verzoening voor onze zonden."
  1 Johannes 4: 9 - 10 SV

  Alle mensen hebben gezondigd, er is niemand uitgezonderd, iedereen wordt dus 'in zonden' geboren, zoals dat heet. Dat is het gevolg van de zondeval in Genesis 3. Door al onze zonden hebben we eigenlijk het eeuwige vuur welverdiend! WIJ ZIJN IMMERS NIET IN STAAT, OM ONSZELF TE REDDEN! WE KUNNEN ALLEEN GERED WORDEN, DOOR DE GENADE DIE JEZUS CHRISTUS ONS VANDAAG DE DAG WIL GEVEN!

  Romeinen 6: 23 zegt: "Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here." Gelukkig is er voor elk mens vergeving van zonden. "En in Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom Zijner genade." Efeze 1: 7 Jezus Christus is onze Middelaar en Hogepriester!

  Niemand heeft grotere dingen gedaan voor ons dan Hij! Jezus heeft ons namelijk vrijgekocht van alle zonden, en ons verzoend met de Vader! Want Jezus zegt in Johannes 10: 30 "Ik en de Vader zijn één!" En ter verduidelijking in Johannes 14: 9 zegt Jezus: "Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien." Jezus Christus is God! Je kunt dat ook lezen in Johannes 1: 1 - 3

  De Here Jezus is naar ons toegekomen en heeft al onze zonden (de foute dingen die wij gedaan hebben in ons leven, hoe oud je ook bent!) gedragen aan het kruis op Golgotha, alle bewijzen die tegen ons zijn, van al onze zonden, zijn weggedaan door het bloed van Jezus. "Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden." Jesaja 53: 5 SV

  "Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit bloed, noch uit de wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn." Johannes 1: 12 - 13 SV

  "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven." - Johannes 5: 24 SV

  Jezus heeft voor ons de hoogste prijs met Zijn eigen leven betaald! Door Zijn volbrachte werk zijn wij gerechtvaardigd! Daar kun je niet voor werken! "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme." Dit zegt de apostel Paulus in: Efeze 2: 8 - 9

  Ook al is er in de wereld van alles te koop, de genade van de Here Jezus Christus zeer zeker niet! Zijn genade voor ons, is niet goedkoop geweest! Toen Hij riep aan het kruis op Golgotha: "Het is volbracht!"

  Trouwens wat heb je te verliezen, de keuze is aan jou, wees blij dat je nog leeft, en kunt kiezen voor de Here Jezus vandaag! Maak je los van deze wereld, door je te bekeren en gelooft het Evangelie door in Zijn Woord te blijven en Zijn geboden te bewaren!

  WAT IS EEN GELOVIGE?
  Onder een gelovige verstaat de Schrift: iemand, die met oprecht berouw voor God heeft erkend een zondaar te zijn en die in het geloof het offer van Christus heeft aanvaard als redmiddel van zijn schuld. Want een ieder van ons, kan door de genade van Jezus Christus, eeuwig leven ontvangen! Jezus zeide tot hem: "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij." Johannes 14: 6 Als jij dat ook wilt kun je het zondaarsgebed bidden, nodig Jezus uit om in je leven te komen, door HIER op te klikken.

  Laat je daarna dopen door, algehele onderdompeling, (waterdoop) in het water, je zal zien dat het je leven voorgoed zal veranderen.

  Zoek daarna andere wedergeboren gelovigen op, waarmee je samen over de Here Jezus Christus kunt praten; "Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Indien de voet zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is die daarom niet van het lichaam? En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is het daarom niet van het lichaam? Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve, in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft. Waren zij alle maar één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node; of wederom het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet van node. Ja veeleer, de leden die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig; En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, denzelven doen wij overvloediger eer aan; en onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. Doch onze sierlijke hebben het niet van node; maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen dezelve gebrek heeft, Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. En hetzij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder."
  1 Korinthe 12: 13 - 27

  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. Johannes 3: 18

  GODS RECHTVAARDIGE OORDEEL - HET LAATSTE OORDEEL.
  Als je na het lezen van deze pagina toch besluit, om je leven NIET aan de Here Jezus te geven, dan is dat je eigen keuze. Alleen heeft het wel verdere gevolgen voor je eeuwige eindbestemming! Want als je je niet bekeerd, kom je vroeg of laat, onder Gods rechtvaardige oordeel! Omdat nu eenmaal de mens zondig en slecht is, en alleen door de genade Gods en het bloed van Jezus Christus gered kan worden. Dit oordeel geldt alleen voor de ongelovige mens!

  En ik zag een grote witte troon, en Dengene Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvlood, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.
  Openbaring 20: 11 - 12 SV

  "Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden." Romeinen 1: 18

  MAAR ER IS OOK EEN LICHTPUNT!
  Je kan dit allemaal voorkomen als je NU, besluit je leven aan de Here Jezus Christus te geven, je moet daarmee eigenlijk ook niet wachten, dat is niet verstandig, want je weet immers maar nooit, wanneer Hij terugkomt!

  Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in Zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam Zijns Zoons, zo gij het weet? Spreuken 30: 4

  Wij zouden jullie graag willen aanmoedigen, om ook voor de Here God te kiezen! Omdat Hij als Persoonlijke Redder de allerbeste keuze voor jou toekomst is!

  Heb je geen Bijbel? Klik dan HIER voor een online Statenvertaling.

  "Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken." 2 Petrus 1: 21

  "En gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde." Handelingen 1: 8

  "De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen." 2 Petrus 3: 9 SV


  Heeft u vragen of zit u ergens mee, schroom dan niet om een mailtje te sturen naar: info@dmsnijverdal.nl

  Wij doen niet aan donaties, hier is alles gratis,
  geef het daarom zoveel mogelijk door!
  "Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet."
  Matteüs 10: 8

  Google Translator:  ©dmsnijverdal.nl - Site design by AB -
  -- Member of the Kingdom of God --
  --- Drukfouten voorbehouden ---
  ---- 20 jaar op het internet ----
  -- info@dmsnijverdal.nl --
  SV=Statenvertaling1657