Home.

  Wat geloven wij?

  Wie zijn wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Israël, Gods Volk.

  Sekten en Religie.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?

  Media.

  Video's:

  Links:

  Email ons!


  Bijbel voor kinderen.

 


ONTDEKKEN VAN BOLWERKEN.

1: HET ONTDEKKEN VAN BOLWERKEN.
Bolwerken kunnen demonische, voor de mens onbereikbare machten zijn, die je proberen te belemmeren in al jou dagelijkse wandel, dat kan zeker al vanaf je kindertijd zijn, geplaagd worden door demonische machten is zeker dan ook geen uitzondering! Die bolwerken kunnen je als zodanig in de weg staan en proberen je af te leiden van de Here. Zij willen graag je gedachtengang zodanig beïnvloeden dat je gebukt gaat onder haat en panische dwangmatige uitingen, of verslavingen, onverantwoordelijkheid, geen zelfdicipline, of relatieproblemen, met bijvoorbeeld je ouders. Door een ernstige tekort aan liefde, weet je vaak ook geen houding te geven, naar andere mensen in je omgeving toe. Je bent altijd bang voor de afwijzing die je elke keer maar weer tegenkomt. Alles lijkt geen nut meer te hebben, alles lijkt zwart om je heen. De wereld lijkt beter af te zijn zonder jou! Je voelt je alleen aan je lot overgelaten. Want wat je hart gelooft is waar, ook al is het een leugen!

2: DE FUNDAMENTEN VAN BOLWERKEN.
De pijn en trauma vaak opgelopen in je jeugd kunnen zorgen voor een verstoring op latere leeftijd tot diverse relaties t.o.v. familie, vrienden etc. Je weet vaak zelf niet, hoe je je moet gedragen in bepaalde situaties, en begrip moet tonen aan anderen, door je eigen verwondingen. Kortom je behandeld vaak mensen op een manier waarop jij zelf behandeld bent, doordat jezelf weinig vertrouwen in de medemens hebt gehad, en door de eventuele pijn die sommigen je misschien hebben aangedaan, trek je een sterk veroordelende lijn naar anderen toe, dat is een erg zware beschadiging voor je ziel! De hevige strijd die in jou gaande is, moet je direct blussen! Laat het niet in haat veranderen! Anders ga je daar zelf nog aan onderdoor. Sta open voor Jezus Christus!

3: DE BRON ACHTER DE BOLWERKEN.
Dat is de bron waaruit al deze ellende uit voortkomt, meestal is dat vanuit jezelf, hoewel je er zelf vaak niets aan kunt doen, draag je een diepe wond in je mee. Je hebt jezelf totaal afgesloten, door vaak een groot gemis aan liefde, en een grote muur rondom jezelf gebouwd, waarin je, je achter verschuild, omdat je denkt daar beschermd te zijn. Je laat bijna niemand meer toe in je leven, je bent zo onbereikbaar. Diverse onafgesloten zaken kunnen op deze manier in je achterblijven, wanneer je er niet voor zorgt dat ze opgeruimd worden. Dat kan zekers pijn doen! Maar dan ben je er wel van verlost! Ze brengen je alleen maar schade, en onrust in je ziel toe. Ik ken Iemand die je graag hierbij wil helpen, om dat fundament compleet weg te nemen. Open je hart naar de Here Jezus toe, laat Hem binnen, Hij alleen kan je helen! Hij is de Enige die jou persoonlijk kent, onthoudt dat goed!

4: VERKEERDE GELOOFSPATRONEN DIE DOOR BOLWERKEN ONTSTAAN.
Dan is je zelfbeeld, vaak erg negatief! Die wortel moet eruit worden getrokken! Je hebt niet kunnen aanleren om met mensen om te gaan. Doordat je niet of weinig, hoe goed bedoeld ook, zorg of liefde van je ouders, of opvoeders hebt gehad, die jou alles maar zelf lieten oplossen, of door de verkeerde vrienden die je erg gepest hebben in je jeugd, of op wat latere leeftijd. Misschien ben je wel erg mishandeld thuis door je vader, of in je leven erg achtergesteld in je gezin, en waarom? Doordat niemand tijd voor je had? Dan weet je niet hoe je moet omgaan met bepaalde situaties in je leven, of wie je nog kunt vertrouwen? Daarom wil ik je zeggen dat de Here Jezus je wel persoonlijk kent, want Hij heeft ook jou geschapen, en wil als een liefhebbende Vader voor jou zijn. Mijn vraag aan jou is dan ook: "Wie is de Heer voor jou? ........

5: HET NEERHALEN VAN BOLWERKEN.
Dat kan alleen doordat je alles brengt onder de gehoorzaamheid aan Christus. Hij alleen kan jou van binnenuit veranderen! Vaak moet een mens totaal gebroken zijn om te kunnen veranderen! De mens kan dan geen kant meer op, hij kan niet verder zinken, het lijkt wel of er geen uitweg meer is! Dat is wat de duivel je ook graag wil laten geloven! Een zware last van gebrokenheid, dat doet pijn, heel veel pijn! Maar je moet in staat zijn om Hem een kans te geven, zodat jij nieuwe dingen aan kunt leren, die jezelf nooit hebt gekend! Die bolwerken in je leven moeten afsterven, zodat jij verder kunt gaan met je leven in Christus. De Here Jezus wil ook jou pijnlijke verleden veranderen in vreugde en blijdschap! Hij alleen kan je rust en vrede geven in je ziel! Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Kolossenzen 3: 2

6: HET STERVENSPROCES VAN BOLWERKEN.
Keer tot Jezus Christus terug, en laat je zonden afwassen bij het kruis. Dan ben je met Christus gestorven, en is je leven nu verborgen in God, je eigen 'ik' moet sterven, dat zal zeker nog wat pijn doen, maar wel wetende dat je hier niet meer alleen doorheen gaat, Jezus Christus gaat er samen met jou doorheen, Hij zal je leiden. Laat Hem je last dragen, die jij niet kunt dragen! Door een nieuwe start met de Heer, laat je Hem je karakter vormen. Je bent van harte welkom, bij de Here Jezus, want Hij zegt: "Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Mattheüs 11: 29 - 30 SV

En Hij zeide tot allen: "Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op en volge Mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal om Mijnentwil, die zal het behouden." - Lukas 9: 23 - 24 SV

Het kan gevaarlijk zijn om met mensen over verwonding te praten. De kans bestaat dat iemand zich meer op zijn eigen pijn richt dan op de mogelijkheid dat God hem kan genezen. Hierdoor kan een "slachtoffer" rol ontstaan die er voor zorgt dat je gaat geloven dat anderen de oorzaak van al jou problemen zijn! Je bent niet gericht op schuld en verwijten maar op oorzaak en gevolg. Je moet te allen tijde je zonde belijden.

Het is niet de bedoeling dat bolwerken extra aandacht krijgen of dat je ze belangrijker gaat vinden. Je geeft ze aandacht om je er bewust van te maken dat ze een negatieve invloed op je leven kunnen hebben. Het doel is ze aan het licht te brengen zodat je gaat begrijpen hoe diep de bolwerken in je geworteld kunnen zijn, en hoe ze jou leven, gegeven door God, van je kunnen stelen. Breng alles voor de troon van God en laat je reinigen door het bloed van Jezus Christus!

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je ons altijd mailen.


©dmsnijverdal.nl - Site design by AB -
-- Drukfouten voorbehouden --
--- 20 jaar op het internet ---