Home.

  Wat geloven wij?

  Wie zijn wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Israël, Gods Volk.

  Sekten en Religie.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?

  Media.

  Video's:

  Links:

  Email ons!


  Bijbel voor kinderen.

 
DE WATERDOOP.

INLEIDING:
Het woord 'dopen' is een vertaling van het Griekse woord: 'baptizo' dat 'onderdompelen' betekent.

Een Bijbelse doop is dus een onderdompeling, een bewuste keuze, van het afdalen in het water, waardoor de persoon in kwestie, dopeling geheten, voor een klein moment helemaal onderwater gaat! In het watergraf ondergedompeld zijn, is dat je jouw oude leven achterlaat, en opstaat in een nieuw leven, samen met de Here Jezus Christus. Vroeger was dat heel normaal, dat men zo doopte. Waarom nu niet meer dan?

In de traditionele kerken zie je dit bijna niet, wat je wel ziet is dit: een dominee steekt zijn hand in een bak met wat water, zgn 'doopvont' geheten, en 'besprengd' de mensen met een klein beetje water op het hoofd, wat zij dus doen, heeft helemaal niets te maken met het eigenlijke dopen!

Een dominee doopt eigenlijk alleen zijn vingers wat in het water, dat is alles. In werkelijkheid dopen zij de mensen helemaal niet!

Dat is dus géén Bijbelse onderdompeling! Iemand die alleen een dergelijk 'heilige doopsel' is ondergaan, is op een Bijbelse wijze, nooit echt 'gedoopt' geweest. Hij heeft de Here Jezus dus niet gehoorzaamd!!

DOPEN:
DE WATERDOOP: WAAROM? WANNEER? en HOE?
Door onderdompeling of besprenkeling?
Wat is de BETEKENIS van de doop?

Is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen? Doet men kleine kinderen niet tekort als men hun niet doopt? En waarom niet?

Deze vragen worden op deze webpagina, vanuit de Bijbel beantwoord.

"Laten we maar niet over de doop spreken, want daar worden we het toch niet over eens."
Meer dan eens zijn die woorden gehoord in gesprekken tussen serieuze christenen.
En inderdaad, er heerst op dit gebied nog heel wat verwarring.
Maar is dat wel nodig? Is de Bijbel dan zó onduidelijk op dat punt? Wij geloven dat de Bijbel heel duidelijk spreekt over de waterdoop, en dat niemand hierover in het onzekere hoeft te verkeren.

De moeilijkheid is niet, dat de Bijbel niet duidelijk genoeg is, maar dat vele mensen moeite hebben om naar de Bijbel te luisteren, omdat ze gevangen zijn in vooropgezette meningen, die ze moeilijk los kunnen laten. Zodra iemand besluit zijn eigen meningen opzij te zetten en uitsluitend en alleen de Bijbel tot zich te laten spreken, beginnen de moeilijkheden te verdwijnen.

"Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet," belooft God in Psalm 32: 8. Hij doet dit door Zijn Woord en Geest, ook wat de doop betreft.
Maar we moeten bereid zijn, ons te laten onderwijzen. We moeten bereid zijn tot luisteren, tot leren, misschien tot herscholing.

HEER, WAT WILT GIJ DAT IK DOEN ZAL?
Handelingen 9: 6


1. Waarom moet men zich laten dopen?
Omdat Jezus het geboden heeft. Hij zegt: "Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb."
Mattheüs. 28: 19

En

In Markus 16: 16 "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden."

Lees ook:
Handelingen 2: 38, Hand. 8: 36 - 39, Hand. 10: 48, Hand. 19: 5.

2. Wanneer moet men zich laten dopen?
Na de bekering!

"Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden." Markus 16: 16
"Bekeert u en een ieder van u late zich dopen."
Handelingen 2: 38
Dus: eerst bekering en zich dan laten dopen!

3. Moet men zich dadelijk na zijn bekering laten dopen
of enige tijd wachten?
Dadelijk!!
"Zij dan die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd." Handelingen 2: 41
"Hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen." Handelingen 16: 33

4. Wat betekent Romeinen 6: 3 - 4?
"Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden is opgewekt door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen."
Romeinen 6: 3 - 4

De doop wordt vergeleken met begraven worden. De Bijbelse manier van dopen geschiedt door algehele onderdompeling. De dopeling wordt als het ware begraven in het water.
Een zeer korte ogenblik is hij helemaal onderwater om daarna weer uit het water te verrijzen, een beeld van de opstanding. Het oude leven wordt in het water begraven, van nu af begint hij een nieuw leven!

5. Wat betekent Romeinen 6: 5?
"Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan Zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan Zijn opstanding." Romeinen 6: 5
Door het geloof zijn wij één plant met Christus geworden. Jezus is de ware wijnstok, wij zijn de ranken. Daardoor hebben we deel aan Zijn sterven, het afsterven van onze oude mens, en aan Zijn opstanding, het leven als nieuwe schepselen. De doop stelt deze geestelijke feiten zinnebeeldig voor.

6. Wat betekent Galaten 3: 27?
"Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed." Galaten 3: 27
De doop is volgens de Bijbel zich bekleden met Christus. Onze eigen menselijke deugden zijn volgens de Bijbel een "bezoedeld kleed" Jesaja 64: 6. In dit kleed kunnen we God niet behagen, maar we moeten het afleggen. In plaats daarvan moeten we ons bekleden met Christus, de "mantel der gerechtigheid" Jesaja 61: 10. Deze geestelijke feiten worden door de doop heel duidelijk uitgebeeld.

7. Wat betekent 1 Petrus 3: 21?
"Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid maar een bede van een goed geweten tot God." 1 Petrus 3: 21
De gedoopte weet, dat hij rechtvaardig tegenover God staat: als zijn zonden zijn weggedaan door het bloed van Jezus. Hij heeft hierdoor een goed geweten gekregen, dat hem van niets meer beschuldigt.

8. In welke naam moet gedoopt worden?
Jezus sprak: "Doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes." Mattheüs 28: 19.

9. Op welke wijze moet gedoopt worden?
Door algehele onderdompeling. De doop is een begraven worden met Christus en een opstaan tot een nieuw leven. Romeinen 6: 3, 4. Bij een begrafenis verdwijnt het lichaam geheel in de grond.
Zo moet bij de doop ook het gehele lichaam onderwater gebracht worden.

10. Hoe werd Jezus gedoopt?
Door onderdompeling. "Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water." Mattheüs 3: 16.

11. Hoe doopte Johannes?
Door onderdompeling. Hij had veel water nodig. De Bijbel zegt: "Johannes doopte ook te Aenon, bij Salim, omdat daar veel water was." Johannes 3: 23.

12. Hoe doopte Philippus?
Door onderdompeling.
De Bijbel zegt: "Beiden daalden af in het water, zowel Philippus als de kamerling en hij doopte hem." Handelingen 8: 38.

13. Hoe doopte men in de eerste eeuwen na Christus?
Door onderdompeling. Opgravingen uit deze tijd en (ook) literatuur uit de eerste eeuwen bevestigen dit!

14. Werpt ook het woord dat in de grondtekst voor dopen gebruikt wordt licht op de zaak?
Jazeker!
Het Griekse woord voor dopen "baptizo" betekent onderdompelen.

15. Kan men ook dopen door besprenkeling?
Nee, deze manier van dopen komt nergens in de Bijbel voor.

16. Is er nog een andere reden waarom besprenkeling onjuist is?
Ja, de betekenis van de doop: het begraven worden en weer opstaan, komt dan niet tot zijn recht, evenmin het zich bekleden met Christus. Galaten 3: 27

17. Wie mogen gedoopt worden?
Zij die geloven in Jezus Christus als hun Verlosser en Heer. De Bijbel zegt: "Indien gij van ganse harte gelooft, is het geoorloofd." Handelingen 8: 37.
Zij die zich waarachtig hebben bekeerd: "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen." Handelingen 2: 38.

18. Zal men ook baby's dopen?
Nee.

19. Wat is er op de kinderdoop tegen?
A. De doop moet vooraf gegaan worden door geloof: "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden." Markus 16: 16. En "indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd." Handelingen 8: 37.

B. De doop moet voorafgegaan worden door bekering: "Bekeert u en laat u dopen." Handelingen 2: 38

C. De doop is één bekleden met Christus. Galaten 3: 27. Dit kan een baby niet doen, zijn (geestelijke) ontwikkeling staat nog op het beginpunt.

D. De doop is "een bede van een goed geweten tot God."
1 Petrus 3: 21 Een baby kan nog niet bidden.

E. De doop is een daad van de persoon zelf. Men moet zich laten dopen. Men neemt zelf de beslissing.

20. Toch zijn er heel veel mensen, die voorstander zijn van de kinderdoop. Hoe is dit te verklaren?
De kinderdoop is een dwaling die de kerk is binnengelopen. Ze kan echter in géén enkel opzicht op grond van de Bijbel verdedigd worden.

21. Toch hoort men vaak beweren dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Is dat niet waar?
Nergens in de Bijbel staat, dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Het is een bewering van mensen, doch niet van het Woord van God.

22. Maar er staat toch in de Bijbel, dat de kinderen van een gelovige heilig zijn?
"Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd in de man, anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig."
1 Korinthe 7: 14.
Er staat wel dat ze heilig zijn, maar niet dat ze zich moeten laten dopen. Als dat zo was, zou de ongelovige echtgenoot ook gedoopt moeten worden. En dat zal wel niemand willen doen.

23. Doen we de kinderen niet tekort als we hun de doop onthouden?
Natuurlijk wil ieder ouder het beste voor zijn kind, in de eerste plaats ook in geestelijk opzicht. Maar dat betekent niet dat we hen moeten laten dopen, want dan overtreden we het gebod van God.
Dan doen we dingen die God niet geboden heeft. Dan dopen we hen die nog niet gedoopt mogen worden. Dat is eigenwillige godsdienst en voor God verwerpelijk.

24. Horen de kleine kinderen er dan helemaal niet bij?
Ja, wel degelijk! Jezus zegt Zelf: "Laat de kinderen tot Mij komen." Markus 10: 14. Hij stelde ze zelfs tot een voorbeeld voor volwassenen. Hij omarmde en zegende de kinderen, maar Hij doopte ze niet.

25. Dus de kleine kinderen horen wel degelijk bij het volk van God?
Natuurlijk! In gemeenten, waar men de Bijbelse doop in praktijk brengt en dus geen kleine kinderen doopt, draagt men ze aan de Heer op.
De ouders brengen hun baby mee naar de samenkomst, en hier wordt het kind aan de Here opgedragen, onder gebed en het zingen van liederen.

26. Is iemand die besprenkeld is, volgens de Bijbel gedoopt?
Nee.

27. Wat moet je in zo'n geval doen?
In de eerste plaats jezelf afvragen: kom ik in aanmerking om gedoopt te worden? Voldoe ik aan de voorwaarden?

28. Wat zijn die voorwaarden?
Van ganser harte in de Heer Jezus geloven als je persoonlijke Heiland en Heer - Handelingen 8: 37.
Je met heel je hart bekeren tot de Heer. Handelingen 2: 38.

29. En als aan die voorwaarden is voldaan?
Je laten dopen op de Bijbelse wijze door onderdompeling.

30. Wie worden behouden?
"Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden." Markus 16: 16.

"En nu, wat aarzelt u nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van Zijn Naam." Handelingen 22: 16.
Want alleen door het Werk en de Genade van Jezus Christus bent u gered!!

"Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme." Dit zegt de apostel Paulus in het Bijbelboek: Efeze 2: 8 - 9

Het teken van het discipelschap.
En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. Handelingen 2: 38 - 39

Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden Markus 16: 16. Dat wil zeggen, als een mens deel krijgt aan de vrijgevige verlossing die Christus heeft bewerkstelligd, moet hij in Christus geloven; hij moet op Christus vertrouwen; hij moet geloven dat Christus Gods aangewezen Verlosser is en in staat is om hem te redden. Hij moet naar dat geloof handelen en zichzelf toevertrouwen in de handen van Jezus, en als hij dat doet, zal hij gered worden. Verder zegt de tekst dat hij gedoopt moet worden. Niet dat er enige deugd in de doop zit, maar Christus mag verwachten dat de mens die erop vertrouwt door Hem gered te worden, zijn verbondenheid aan Hem zal belijden. Wie Christus als zijn Verlosser wil hebben, moet openlijk bereid zijn te erkennen dat hij aan de kant van Christus staat. Het doopsel wordt zo het teken van het discipelschap, het uiterlijke teken van het innerlijke geloof, waardoor een mens tegen allen die toekijken zegt: “Ik belijd mezelf dood aan de wereld; ik belijd mezelf begraven met Christus; ik verklaar mezelf opgestaan tot nieuwheid van leven in Hem; maak er van wat u wilt en lach erom zoveel als u wilt, maar in het geloof van Jezus als mijn Heere, heb ik afscheid genomen van al het andere om Hem te volgen.” Charles Haddon Spurgeon.

Google Translator:

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je ons altijd mailen.

- ©dmsnijverdal.nl - Site design by AB -
-- Drukfouten voorbehouden --
---20 jaar op het internet ---
-- info@dmsnijverdal.nl --