Home.

  Wat geloven wij?

  Wie zijn wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Israël, Gods Volk.

  Sekten en Religie.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?

  Media.

  Video's:

  Links:

  Email ons!


  Bijbel voor kinderen.

Download
hier gratis
een Bijbel

 •   WAT IS EINDTIJD?

  Er wordt veel geschreven over de naderende eindtijd, veel mensen zitten vol met allerlei vragen, wat gebeurt er allemaal om ons heen? veel rampen en verschijnselen zijn immers niet altijd direct te verklaren. Er zijn zelfs vele mensen die niet eens weten wat er zich allemaal afspeelt op de wereldbol, of boven hun hoofd. Alles gaat nog altijd zijn gang hier op de aarde, zoals in de dagen van Noach, en niemand weet voor hoelang nog, ik denk dat het vele mensen ook niet eens interesseert, ze zijn alleen maar druk bezig met hun eigen zaakjes. Wat is eindtijd, bestaat de wereld dan niet meer? Jazeker de wereld is er nog wel, alleen van heel veel mensen ontbreekt nog ieder spoor, men kan dat niet verklaren!

  WAT ZIJN NU O.A. DE TEKENEN VAN DE EINDTIJD?
  En Jezus antwoordende zeide tot hen: Ziet toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
  Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken om Mijns Naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. Mattheüs 24: 4 - 14 SV

  Met de eindtijd wordt een aantal gebeurtenissen aangeduid die betrekking hebben op de terugkomst van Jezus Christus en de tijdelijke wereldheerschappij van de antichrist. Er zijn vele tekenen die erop wijzen, dat de laatste dagen, of jaren aangebroken zijn!

  Veel invloedrijke mensen zijn al jaren in het geheim bezig met een wereldwijde samenzwering om ons door onderdrukking in slavernij te brengen. Door een zogenaamde wereldregering, geleidt door een werelddictator, tot stand te brengen. In hun vergaderingen (Bilderberg groep) Google maar eens, worden oorlogen, revoluties, beurscrashes en ideologische trends gepland en de infrastructuur van de hele wereld wordt beïnvloedt. De media doet zelden of nooit verslag van dit soort besluiten achter de schermen, maar zoals dat wel eens gebeurt, 'lekt,' er wel eens informatie hierover naar buiten. We worden misleid om te geloven dat de 'wereld afstevent op democratie en vrijheid voor allen.'

  De eindtijd behoort een heel actueel onderwerp te zijn voor Christenen! 1/3 deel van de Bijbel staat er immers vol mee!

  De steeds verder toenemende informatietechnologie is een krachtig instrument om ons te controleren. Voor enkele tientallen jaren terug was dit nog ondenkbaar! Onze biografische, medische en financiële gegevens stapelen zich op, in een steeds groter wereldwijd netwerk van computerdatabases om ons leven te controleren. Elke aankoop die we met onze bankpasjes doen wordt wel ergens geregistreerd en gebruikt door de overheid, bureaucraten en machtspersonen in de wereld.

  Naarmate ons de dag, meer creditkaarten en bankpasjes worden verstrekt, en we ze op des te meer plaatsen kunnen gebruiken, des te minder zal er contant geld in omloop zijn. De werkelijke reden is dat ze de diverse geldstromen in de wereld in de gaten willen houden, hetgeen niet met contant geld mogelijk is! De cashloze maatschappij en het financiele toezicht zijn ook al ingeburgerd!

  Verwacht dat de zaken steeds slechter zullen worden in de maatschappij, en de situatie zal escaleren tot een totale wereldwijde dictatuur, onder leiding van "het beest" (antichrist), zoals geprofeteerd in de Bijbel. De tekenen van onze tijd laten zien dat we de 'Grote Verdrukking' (Apocalyps, Armageddon) naderen. Niemand, weet precies wanneer dit gaat gebeuren. Alleen de Vader in de hemel weet het!

  Een voorbeeld: Binnenkort zullen we onder andere gaan zien dat een soort van RFID, een microchip welke onderhuids in het lichaam kan worden gebracht, geïntroduceerd zal worden. De testfase van deze chip is allang voorbij, al sinds de 80er jaren van de vorige eeuw. Het zal aanvankelijk alleen worden voorgesteld, maar later verplicht, om door iedereen op aarde, rijk of arm, gedragen te worden. Dat zou dan al onze pasjes en identificatie papieren vervangen. Die kunnen we dan ook niet meer verliezen.
  ZIJN WE ONS HIER BEWUST VAN?

  Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
  Mattheüs 24: 13

  CHRISTENEN MOETEN ALTIJD OP DE WEDERKOMST VOORBEREID ZIJN!
  Ik kom weder: Voor Zijn Gemeente. De opname van alle gelovigen! Hun lichamen zullen veranderd worden, in het verheerlijkte lichaam dat de Here Jezus Zelf heeft! Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, ons huis is in de hemel. Wij zijn verzegeld met het zegel van de Heilige Geest, dat is onze verlossing, dan is de taak van de Heilige Geest hier op aarde voltooid. Daarna kan de antichrist zich op aarde openbaren.
  Maar zijn we er wel allemaal klaar voor?

  Als jij klaar bent om met de Here Jezus mee te gaan, heb je van de wereld niets meer te vrezen! Dat gaat niet op voor de mensen die Jezus hebben verworpen in hun leven, daar zal de Here Zelf mee afrekenen!

  Een vriend van de wereld, is immers een vijand van God! In Mattheüs hoofdstuk 24, vers 42 - 44 staat namelijk dat Jezus terugkomt als een dief in de nacht, dus volkomen onverwacht: "Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht."

  Jezus zal terugkeren op de wolken volgens Openbaring 1: 7 "Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven."

  NA DE WEDERKOMST.
  Nadat Jezus zichtbaar zal terugkeren op aarde, zal Hij met Zijn leger van eerder opgenomen christenen (bij de opname van de gemeente) ten strijde trekken tegen de antichrist met zijn leger op Armageddon, een gebergte in Meggido. "En Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden." Lees Zacharia 14: 4

  Jezus zal deze strijd winnen. Openbaring 17: 14 "Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen."

  Vervolgens zal satan voor een periode van 1.000 jaren worden opgesloten: "Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten." - Openbaring 20: 1 - 3.

  BESTUDEER EENS DEZE BIJBELTEKSTEN:
  Jesaja 1: 11 | Jesaja 35: 1 | Daniël 12 | Zacharia 14: 4 - 21
  Mattheüs 24 | Johannes 17 | 1 Korinthe 1
  1 Thessalonicenzen 1 | 1 Petrus 1 | 1 Johannes 2: 3 Openbaring 1: 1 | Openbaring 3: 10 | Openbaring 22: 1

  Dit is het begin van het Duizendjarig rijk, satan is dan met een grote keten vastgebonden en in een diepe afgrond gegooid samen met al zijn volgelingen!

  KIJK NAAR DEZE MOOIE ONDERSTAANDE BIJBELSTUDIE OVER HET BIJBELBOEK: OPENBARING

  GEEN UITSTEL MEER KLIK HIER

  Persoonlijke vraag:
  Filadelfia of Laodicea... Waar sta jij?

  Wil je meer informatie, mail ons dan.

  - ©dmsnijverdal.nl - Site design by AB -
  -- Drukfouten voorbehouden --
  --- 20 jaar op het internet ---