Home.

  Wat geloven wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Wie zijn wij?

  Israël, Gods Volk.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?

  Sekten en religie  Links:

 
Media.  Bijbel voor kinderen.

 
Surfbijbel. 
Email ons!

  WAT IS EINDTIJD?

Er wordt veel geschreven over de naderende eindtijd, vele mensen zitten vol met vragen, wat gebeurt er allemaal om ons heen, veel rampen en verschijnselen zijn immers niet altijd direct te verklaren. Er zijn zelfs vele mensen die niet eens weten wat er zich allemaal afspeelt op de wereldbol, of boven hun hoofd. Alles gaat nog altijd zijn gang hier op de aarde, en niemand weet voor hoelang nog, ik denk dat het vele mensen ook niet eens interesseert, ze zijn bezig met hun eigen zaakjes. Wat is eindtijd, bestaat de wereld dan niet meer? Jazeker de wereld is er nog wel, alleen van heel veel mensen ontbreekt nog ieder spoor, men kan dat niet verklaren!

Wat zijn nu de tekenen van de eindtijd?
En Jezus antwoordende zeide tot hen: Ziet toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken om Mijns Naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. Matteüs 24: 4 - 14 SV

Met de eindtijd wordt een aantal gebeurtenissen aangeduid die betrekking hebben op de terugkomst van Jezus Christus en de tijdelijke wereldheerschappij van de antichrist. Er zijn vele tekenen zijn die erop wijzen, dat de laatste dagen, jaren aangebroken zijn!

Veel invloedrijke mensen zijn al jaren in het geheim bezig met een wereldwijde samenzwering om ons door onderdrukking in slavernij te brengen. Door een zogenaamde wereldregering, geleidt door een werelddictator, tot stand te brengen. In hun vergaderingen (Bilderberg groep) Google maar eens, worden oorlogen, revoluties, beurscrashes en ideologische trends gepland en de infrastructuur van de hele wereld wordt beïnvloedt. De media doet zelden of nooit verslag van dit soort besluiten achter de schermen, maar zoals dat wel eens gebeurt, lekt er wel eens informatie hierover naar buiten. We worden misleid om te geloven dat de wereld afstevent op democratie en vrijheid voor allen.

De eindtijd behoort een heel actueel onderwerp te zijn voor Christenen! 1/3 deel van de Bijbel staat er immers vol mee!

De steeds verder toenemende informatietechnologie is een krachtig instrument om ons te controleren. Voor enkele tientallen jaren terug was dit nog ondenkbaar! Onze biografische, medische en financiële gegevens stapelen zich op, in een steeds groter wordend wereldwijd netwerk van computerdatabases om ons leven te controleren. Elke aankoop die we met bankpasjes of via bestellingen doen wordt wel ergens geregistreerd en gebruikt door de overheid, bureaucraten en machtspersonen in de wereld.

Naarmate ons dag na dag meer creditkaarten en bankpasjes worden verstrekt en we ze op des te meer plaatsen kunnen gebruiken, des te minder zal er contant geld in omloop zijn. De werkelijke reden is dat ze de diverse geldstromen in de wereld in de gaten willen houden, hetgeen niet met contant geld mogelijk is! De cashloze maatschappij en financieel toezicht zijn ook al ingeburgerd!

Verwacht dat de zaken steeds slechter zullen worden in de maatschappij en de situatie zal escaleren tot een totale wereldwijde dictatuur onder leiding van "het beest" (antichrist), zoals geprofeteerd in de Bijbel. De tekenen van onze tijd laten zien dat we de 'Grote Verdrukking' (Apocalyps, Armageddon) naderen. Niemand, weet precies wanneer dit gaat gebeuren. Alleen de Vader weet het!

Een voorbeeld: Binnenkort zullen we onder andere gaan zien dat de RFID, een microchip welke onderhuids in het lichaam kan worden gebracht, geïntroduceerd zal worden. De testfase van deze chip is allang voorbij. Het zal aanvankelijk alleen worden voorgesteld maar later verplicht om door iedereen op aarde, arm of rijk, gedragen te worden. Dat zou dan al onze pasjes en identificatie papieren vervangen. Die kunnen we dan niet meer verliezen. Zijn we ons hier bewust van?

Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Matteüs 24: 13

Christenen moeten altijd op de Wederkomst voorbereid zijn!
Maar zijn we er wel allemaal klaar voor?

Als jij klaar bent om met de Here Jezus mee te gaan, heb je van de wereld niets meer te vrezen! Dat gaat niet op voor de mensen die Jezus hebben verworpen in hun leven, daar zal de Here Zelf mee afrekenen!

In Matteüs hoofdstuk 24, vers 42 - 44 staat namelijk dat Jezus terugkomt als een dief in de nacht, dus volkomen onverwacht: "Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht."

Jezus zal terugkeren op de wolken volgens Openbaring van Johannes hoofdstuk 1, vers 7: "Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen." Hij zal voor iedereen over de hele wereld zichtbaar zijn.

Na de Wederkomst.
Nadat Jezus zichtbaar zal terugkeren op aarde, zal Hij met Zijn leger van eerder opgenomen christenen (bij de opname van de gemeente) ten strijde trekken tegen de antichrist met zijn leger op Armageddon, een gebergte in Meggido. Jezus zal deze strijd winnen. Openbaring van Johannes hoofdstuk 17, vers 14: "Ze binden de strijd aan met het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen. Want het Lam is de hoogste Heer en Koning, en wie Hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw."

Vervolgens zal satan voor een periode van 1.000 jaren worden opgesloten: "Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten." - Openbaringen 20: 1 - 3.

Dit is het begin van het Duizendjarig rijk, satan is dan met een grote keten vastgebonden en in een diepe afgrond gegooid samen met al zijn volgelingen!

Persoonlijke vraag:
Filadelfia of Laodicea... Waar sta jij?

Wil je meer informatie, mail ons dan.

- ©dmsnijverdal.nl - Site design by AB/HG -
-- Drukfouten voorbehouden --
--- 20 jaar op het internet ---