Home.

  Wat geloven wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Wie zijn wij?

  Israël, Gods Volk.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?

  Sekten en religie  Links:

 
Media.  Bijbel voor kinderen.

 
Surfbijbel. 
Email ons!

 
Geachte lezer, wij willen je een ernstige vraag stellen:

"BEN JIJ OP WEG NAAR DE HEMEL
OF NAAR DE HEL?"
Misschien overvalt je deze vraag, jij hoeft daar niet meteen op te antwoorden, maar één ding is zeker, dat God, Die alles geschapen heeft, absoluut niet tegen de zonde kan!

Jezus zegt, dat een mens alleen naar de hemel kan gaan,
als al zijn zonden eerst vergeven én beleden zijn!

Jezus Christus, is de Deur tot de Vader.
Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden!

Ik zal even uitleggen wat wij hiermee bedoelen:

- WAT IS ZONDE?
Zonde betekent letterlijk - je doel missen.
Zonde brengt scheiding tussen God en mensen, het blokkeert je relatie met God.

- WAT IS BELIJDEN?
Belijden is alles vertellen aan God, wat jij fout hebt gedaan, waar je in te kort geschoten bent.
Dit zijn de voorwaarden van God om ons genade te geven, beken je fouten aan de Heer en Hij zal jou overtredingen (zonden) vergeven!

"Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid."
1 Johannes 1: 9

- WAT IS VERGEVING?
Jezus heeft al onze zonden gedragen aan het kruis op Golgotha, niemand kan daar ook maar iets van afnemen of toevoegen!
Het offer is voor eens en voor altijd volbracht!
Heb je problemen met een medemens ga naar hem / haar toe, en praat die probleem of zonde uit,
zorg dat je met niemand wat hebt, belijd daarom ook je zonden aan elkaar en aan Jezus!

En het maakt zelfs niet uit of je nu 'oud' of 'jong' bent, ieder mens is welkom bij Jezus!
Hij heeft al onze zonden gedragen! Halleluja!!

Heb jij al eens ernst gemaakt met deze belangrijke zaak? Een zaak die eeuwigheidswaarde heeft.

"WAAR GAAT U HEEN ALS U STERFT?"
Is deze gedachte al eens in jou opgekomen? Want ook jou tijd komt, de klok tikt immers door! Ongeveer elke seconde overlijdt er iemand, en er komt ongeveer elke seconde, weer een nieuw leven op aarde erbij, die ook later de eeuwigheid ingaat. Kortom iedereen zal vroeg of laat eens sterven, God heeft aan een ieder van ons een bepaalde tijd hier op aarde gegeven, niemand kan deze tijd veranderen, dat ons gegeven is, doktoren niet en de (moderne?) wetenschap ook niet, niemand zou ook maar één seconde kunnen toevoegen aan ons leven. Er is voor alles een tijd, een tijd om geboren te worden, en tijd om te leven, en een tijd om te sterven. Prediker 3.

Een betere omschrijving dan deze, kunnen wij jou helaas niet geven!

Natuurlijk ben je vrij om te kiezen wat je wil, en hoe jij wil leven, wij willen en kunnen je niets opdringen, maar overdenk dan eens de gevolgen van jou (huidige) keuze.
Als jij een kind bent van Jezus Christus, mag je uitzien naar Zijn komst.

WANNEER BEN IK DAN EEN KIND VAN JEZUS?
Dat ben je alleen als je, Jezus, in je hart uitdraagt, dan ben je een kind van Hem! Je wordt een kind van Jezus, als je Hem vraagt, om in je hart te komen, en vergeving vraagt voor alle zonden die jij in jou leven gemaakt hebt.

Wat gebeurt er als ik sterf?

WAT ZEGT DE BIJBEL?
De apostel Paulus zegt: voor de Christen;
"Wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen.
(2 Korintiërs 5: 8)

Paulus zegt dus tegen ons, dat wij direct bij de Here Jezus komen.

Wij mogen in de heerlijkheid van Jezus komen, wij zijn verlost van onze zonden, door Zijn bloed! Op deze plaats leef je bij het volle bewustzijn verder, er is ook herkenning en vreugde en zekerheid en veiligheid. Wij hebben rust! Zij, die in Christus sterven, sterven niet als de anderen maar, ontslapen. Zij gaan van het aardse leven naar het hemelse leven, direct na het lichamelijk sterven.

VOOR DE NIET CHRISTEN:
De rijke man en de arme Lazarus.
En er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen, en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen, met wat van de tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden zijn zweren likken.
Het geschiedde, dat de arme stierf, en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.
Lucas 16: 19 - 31

Ook de ongelovige gaat dus naar de plek, waar hij of zij bij het volle bewustzijn verder leeft! Er is hier géén ontsnapping mogelijk, dit is een plaats waar deze ongelovigen gekweld worden, je komt er dus nooit uit! In het dodenrijk wachten deze zielen op de "opstanding ten oordeel." Lees Openbaring 20: 13

Bedenk dus goed hoe je leeft, alles wat je doet, heeft gevolgen voor de eeuwigheid, het leven is maar van korte duur, de eeuwigheid kent geen tijd!!
De zielen van de gestorven mensen, leven na de dood, verder met verstand en bewustzijn! Verzoen je met Jezus, Hij wacht nog steeds op jou!

"Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven."
Johannes 11: 25

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga,
maar eeuwig leven hebbe."
Johannes 3: 16

Jezus, is mijn Verlosser. Hij heeft mij vrijgekocht met Zijn kostbaar bloed.
Ik ben Zijn eigendom geworden, Hij heeft voor mij de volle prijs betaald.
Jezus, heeft ook voor mij de overwinning behaald!

Straks zal ik de Here Jezus, die mij liefheeft, en voor mij stierf op het kruis van Golgotha,
en op is gestaan uit de dood, mogen ontmoeten! Ik heb vrede en rust, ben blij en gelukkig,
want ik draag Jezus Christus in mijn hart, Die de Opstanding en het Leven is.

HIJ IS DE BLINKENDE MORGENSTER.

Jezus Christus van Nazareth kwam in mijn hart, toen ik tot Hem mocht komen, bij het kruis van Golgotha!

Wij hebben een zo simpel mogelijke uitleg gegeven,
als jij hierover meer wil weten mag je ons gerust mailen!

- ©dmsnijverdal.nl - Site design by AB/HG -
-- Drukfouten voorbehouden --
--- 20 jaar op het internet ---