Home.

  Wat geloven wij?

  Wie zijn wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Israël, Gods Volk.

  Sekten en Religie.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?

  Media.

  Video's:

  Links:

  Email ons!


  Bijbel voor kinderen. 
HOE KOM IK TOT JEZUS CHRISTUS?

ALLE MENSEN ZIJN ZONDAARS!


Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht; wij hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één!

Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond is van vloek en bitterheid vol; Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes kennen zij niet.

De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.

En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. 1 Korinthe 15: 17

Hier staat dus dat allen gezondigd hebben en de heerlijkheid Gods hierdoor zouden missen. Jezus zegt daarom tot ons in Johannes 3: 7 "Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden."

Een ieder die niet in Jezus gelooft, is reeds geoordeeld! Wij worden niet gered door onze goede daden, alleen door Jezus bloed worden wij schoongewassen! Mensen wordt wakker, aanvaard Jezus vandaag nog, het is je eigen schuld als je voor eeuwig verloren zal gaan!

HOE DOE IK DIE STAP NAAR JEZUS CHRISTUS TOE?
- Bidt tot God en erken dat je een zondaar bent:
Bekeer je van je zonden.
- Vraag de Here Jezus om jou zonden weg te nemen, en bidt om vergeving:
Geloof dat de Here Jezus voor je zonden gestorven is, begraven werd en opstond uit de dood.
Weet je niet wat je bidden zult, bidt dan het zondaarsgebed!
Door HIER op te klikken.

- Neem de Here Jezus aan als Heer van jou leven:
Vraag de Here Jezus om in je leven te komen, en jou persoonlijke Redder te worden.

- Laat je dopen!!! Door onderdompeling in het water!!!
Begraaf je oude leven in het watergraf, en sta op in een nieuw leven, samen met de Here Jezus.

- Stel dit alles niet uit maar doe het NU!
Leef met de Here Jezus, vertel Hem alles wat je meemaakt en aanbidt Hem door lofgezangen.

De Bijbel zegt: "Wie gelooft en zich laat dopen,
zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden."
Markus 16: 16

VERTEL ANDEREN OVER JEZUS CHRISTUS!
De Here Jezus zou niet willen,
dat er enigen verloren gaan, maar dat allen bij Hem komen. 2 Petrus 3: 9

Hoe groot jou zonde ook is, en wat je zonden ook zijn, kom tot Jezus!
Hij heeft een prachtig plan met ons allen, die Hem aangenomen hebben als hun Heer en Verlosser!

WAT NU?
God is een Vader, Hij houd van jou. Als jij een kind van Hem geworden bent, heeft Hij jou opgenomen in Zijn familie. Het is goed om vooral wedergeboren christenen op te zoeken, en waar jullie samen of in een groep over de Heer kunnen praten, of Zijn Woord kunnen bestuderen in de Bijbel. Zo groei je in de Here, en draagt je jou kruis elke dag.

God gaat met jou aan de slag om je te vormen, en te kneden, Hij is de Pottenbakker, jij het klei. De Heilige Geest zal je onderwijzen. Hij is de Geest der Waarheid. Koop een Statenvertaling (het Woord van God). Lees je Bijbel dagelijks, begin eens te lezen met het Evangelie van Johannes. De Bijbel zal de reisgids voor je verdere leven zijn. Ga goede Bijbelstudies volgen. Praat veel over en met Jezus, vertel Hem als eerste alles, je verlangens en je problemen. Begin het gebed eerst met lofprijzing om Hem te danken voor alles wat Hij gedaan heeft.

Die Mijn geboden heeft en dezelve bewaart, die is het die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.
Johannes 14: 21

Aan jou de keus .....

Wil je ook de Here Jezus aannemen als jou Heiland en Verlosser???
U komt alle eer toe tot in de eeuwigheid!! Amen!!!
Wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet!

Hemel of hel, waar wilt u naartoe?

--- JEZUS ---
In Uw naam zullen doden weer opstaan!
In Uw naam zullen blinden weer zien!
In Uw naam worden zondaars weer rein!
Alles is mogelijk in de naam van JEZUS CHRISTUS!!
Uw naam is Heilig, U bent: "IK BEN" op de troon!

Mensen wordt wakker, Jezus komt binnenkort terug!!!

JEZUS CHRISTUS IS HET SPRAAKMAKENDE ONDERWERP
VAN DE MORGENSTER NIJVERDAL!


Mochten er nog vragen zijn, dan kun je ons altijd mailen.

Google Translator:

- ©dmsnijverdal.nl - Site design by AB -
-- Drukfouten voorbehouden --
--- 20 jaar op het internet ---
-- info@dmsnijverdal.nl --