Home.

  Wat geloven wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Wie zijn wij?

  Israël, Gods Volk.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?

  Sekten en religie  Links:

 
Media.  Bijbel voor kinderen.

 
Surfbijbel. 
Email ons!


  WAT IS OCCULTISME?

WAT BETEKENT HET WOORD 'OCCULT?'
Het woord 'occult' betekent 'verborgen,' 'geheim.'
Occultisme is het bestuderen, van of bezig zijn met het, 'verborgene', dat wil zeggen de bovennatuurlijke geestelijke onzichtbare wereld. Er is immers meer tussen 'hemel' en 'aarde' zeggen we dan.

Occultisme is geen onbekend onderwerp, voor de verloren wereld dat gehuld is, in duisternis, lees anders eens 1 Samuël 28: 8 in de Bijbel. Maar het is nooit zo openlijk als nu, vooral in de Social Media, kunnen onze kinderen nog wel veilig opgroeien vandaag de dag? Sex, bloot op de tv, is al 'gewoon' geworden, zelfs overdag! Weet jij wel, waar je kinderen allemaal naar kijken? Kijk je wel eens met hen mee? Dat lijkt toch nergens meer op, of ben ik een van de weinigen die dat nog ziet? In o.a. (Disney) tekenfilms, (computer) spellen en of kinderprogramma's, heeft het paranormale als ook het maar toenemende geweld, ook erge vormen aangenomen. Ook hierin, is het koninkrijk der duisternis, rijk vertegenwoordigd!

Lees anders de diverse tijdschriften met hun 'horoscopen,' er maar op na, je kunt de tv of radio niet aanzetten, of er is wel een programma op, dat zich ermee bezighoud, met het 'toekomst voorspellen' en andere 'boodschappen' van 'de andere zijde.' Mensen worden zo misleid, dat ze hier nog intrappen ook, zouden ze dat doorhebben? De duivel wel, hij wil wat graag, dat de mens zich voor hem openstelt, dan wordt er een poort geopend, voor de demonische machten, die er alleen maar op uit zijn, om jou te vernietigen, het liefst samen met de gehele mensheid! "Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van die grote dag des almachtigen Gods."
Openbaring 16: 14

Wij behoren ons hier verre van te houden, door hieraan niet mee te doen! Leviticus 19: 31 Ordinair taalgebruik, is vandaag de dag ook een hype geworden. Vooral al in de laatste decennia's. Normale nette zinnen, kunnen niet eens meer worden uitgesproken. Er is bijna niemand meer; "die er wat van zegt," en als je er wat van zegt, moet je uitkijken welke reacties je krijgt, vooral met de intussen 'wel bekende,' handgebaren. Hoe smeriger men praat, hoe beter, is het motto, in deze boze wereld van vandaag. Het lijkt waarachtig wel of het de normaalste zaak van de wereld geworden is. Volg de wereld hierin niet na, maar houd je afzijdig hiervan. Weet wel - satan is de god dezer eeuw.
2 Korinthe 4: 4.

Het internet zit ook al vol met allerlei rommel, je moet echt uitkijken wat je doet want, voor je het weet, klik je ergens op, waardoor de smerigste, pagina's te voorschijn komen. De controle is weg, iedereen zowel jong als oud, kan lekker zijn of haar eigen gang gaan, alles is gemakkelijk te omzeilen. Anno nu, heeft ieder mens van jong tot oud een smartphone, en of een tablet ter beschikking, het zijn gadgets die 'volwassen' geworden zijn, ook deze apparaten, kunnen je van alles laten zien, soms meer dan goed voor je is! Dat geldt zeker ook voor je (klein) kinderen, er zijn ook diverse soorten, speelgoed, muziek en spelletjes te verkrijgen, die ook heel erg slecht voor je kunnen zijn, ik wil niet zeggen dat alles slecht voor je is, maar ik zou zeker goed uitkijken, naar wat de uitwerking hiervan is. De wereld van het occultisme, heeft ook hier zijn sluimerende intrede gedaan, o.a. een app, met een ouija board, is ook in de smartphone wereld, geen onbekende meer, je ziet in deze tijd dat de media ook nergens meer voor terugdeinst, echt alles is te verkrijgen voor de postmoderne mens, die de digitale wereld met zich meedraagt, in zijn broekzak!

MAAR IS HET WEL ALLEMAAL ZO ONSCHULDIG?
Vele mensen weten niet, dat zij druk bezig zijn, om ontzettend veel schade aan zichzelf en anderen toe te richten, wij moeten helaas daarbij ook denken aan hun verloren zielen. En er zijn vele massa's mensen, die erin trappen, zij laten zich verbinden met diverse demonen! Het werkt zelfs door de geslachten heen! De Bijbel waarschuwt ons er duidelijk voor, om vooral hieraan niet mee te doen, en ons er verre van te houden! Galaten 5: 19

EEN VOORBEELD:
Als iemand aan een dergelijk 'onschuldig' spelletje meedoet, bijvoorbeeld spiritisme, het oproepen van de 'geesten' van 'overledenen,' kunnen zij zich door een 'spelletje' laten verbinden met de donkere duistere wereld van satan en zijn demonen. Als je aan de mensen vraagt: "weet je wel waar je mee bezig bent," worden er doorgaans antwoorden gegeven als: "ik heb dat niet geweten, dat het allemaal zo slecht is," of "het is in deze tijd toch normaal, dat men zijn of haar grenzen wil verlengen, door wat 'ruimdenkend' te gaan denken?" "We leven toch in de moderne wereld, normen en waarden, wat zijn dat ook alweer?" Hebben wij nog wel respect voor elkaar? Doe maar lekker waar jezelf zin in hebt. Alles kan en mag toch? Als jij maar geniet! "Doe toch niet zo moeilijk joh, wat maakt het allemaal toch uit!" De ikke, ikke, ikke, het draait alleen om ikke, die hoog op de troon moet zitten, van zijn of haar leven, en doet lekker wat het ZELF maar wil! En er niet bij stilstaat, of dat nu goed, of juist fout is.

En ik zal tot mijn ziel zeggen: "Ziel, gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren; neem rust, eet, drink, zijt vrolijk." Maar God zeide tot hem: "Gij dwaas, in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?" Alzo is het met die, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God. Lukas 12: 19 - 21 Het is erg jammer dat, als je zonder Jezus Christus leeft, de kans vrij groot is, dat je later verloren zult gaan, hoewel God niet wil dat er ook maar iemand verloren zal gaan, maar dat een ieder tot bekering zal komen. Johannes 3: 16

ER ZIJN DIVERSE SOORTEN VAN OCCULTISME ZOALS:
- Tarotkaarten lezen: toekomst voorspellingen doen d.m.v. speciale kaarten, dit is zelfs elke dag te zien op tv!

- Astrologie: de stand van de planeten, op het moment van je geboorte is 'bepalend' voor je karakter en je levensloop.

- Spiritisme: oproepen van de 'geesten' van 'overledenen.'

- Satanisme: het vereren van de satan.

- Waarzeggerij: de toekomst voorspellen met behulp van kaarten, handlijnen, een foto, koffiedik kijken, etc.
Wat zegt de Bijbel daarover in Zacharia 10: 2 - de waarzeggers schouwen leugen, bedrieglijke dromen spreken zij, nietswaardige troost bieden zij.

- Glaasje draaien: of het ouijabord: een demonische geest wijst enkele letters aan, deze vormen een boodschap uit de demonische onderwereld.

- Telepathie: weten wat iemand doet of denkt, die zich op een totale andere plaats bevindt.

- Helderziendheid: 'bovennatuurlijke kennis' van zaken hebben.

- Pendelen: het laten beantwoorden van een vraag, door middel van een pendel boven een voorwerp, pendelkaart of pendelkleedje.

- Horoscopen lezen: de tijdschriften staan er vol mee.

- Wichelroede lopen: bijvoorbeeld met een Y-vormige stok, water opzoeken.

- Alternatieve geneeswijzen, (meditatie) zoals een magnetiseur die ziekte en pijn 'wegstrijkt,' zonder het lichaam aan te raken.

- Reiki is volgens de officiële site, een paranormale therapie, en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. Het is een demonische bron. Laat u zich hierin niet mee in. 1 Timotheüs 5: 22 zegt: "Leg niemand haastelijk de handen op, en heb geen gemeenschap aan andere zonden. Bewaar uzelven rein."

- Magie of toverij, is de vermeende kunst, van het manipuleren van de werkelijkheid, met behulp van speciale objecten, spreuken en rituelen op basis van verborgen krachten. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/ Personen die magie bedrijven, worden gewoonlijk magiërs, heksen of tovenaars genoemd. Zwarte magie maakt gebruik van bijvoorbeeld demonen, die mensen willen kwetsen, of erger, uitschakelen. Ook komt magie in veel tekenfilms voor.

- Kundalini in de kerken, het maken van dierlijke geluiden, springen, rollen als een slang, mensen die bezeten zijn, kortom ook deze bron is dus demonisch van aard, er is genoeg over te vinden op het internet, hou ook in de gaten wat er allemaal in de kerk gebeurd! Daar gebeuren ook dingen, die niet van Jezus Christus komen!

Occultisten richten zich op dat deel van de bovennatuurlijke wereld, dat in diepe duisternis gehuld is, een wereld van leugens en bedrog, afgesneden en ver van het licht van God verwijdert.

WAT ZEGT DE BIJBEL DAAROVER?
"Onder u zal niet gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die den doden vraagt. Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel."
Deuteronomium 18: 10 - 12 SV

Want in die bovennatuurlijke, of geestelijke werkelijkheid, zijn er twee geestelijke werelden. Enerzijds de kant van het licht, van de liefdevolle, almachtige Schepper. Omdat Hij Zichzelf en Zijn Koninkrijk door Zijn Zoon Jezus Christus, aan de mens heeft geopenbaard, is Zijn rijk niet verborgen!

Het rijk van de duisternis, de verborgen donkere wereld, waar Gods tegenstander, de duivel of satan, de scepter zwaait, zolang de Here Jezus het nog toelaat, is dat wel. Zoals gezegd is de duivel een meester in het misleiden (hij is immers de vader der leugen), zijn werk is niet altijd meteen te herkennen, (hij doet zich voor als een engel van het licht), hij probeert al sinds zijn val, om de mens mee te nemen, en ons tegen God, De Schepper, op te zetten!

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER SATAN?
"Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! Hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij die de heidenen krenkte; En zeide in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst, aan de zijden van het noorden; Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van de kuil."
Jesaja 14: 12 - 15 SV

"Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid: Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonyxstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen en smaragden en goud; het werk uwer trommels en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg, gij wandelde in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub, verdoen uit het midden der vurige stenen. Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde heengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien. Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels hebt gij uw heiligdommen ontheiligd; daarom heb Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en Ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen die u zien. Allen die u kennen onder de volken, zijn over u ontzet; gij zijt een grote schrik geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid."
Ezechiël 28: 12 - 19 SV

"Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar en de vader derzelve leugen."
Johannes 8: 44 SV

WAT ZIJN DE RISICO'S VAN HET OCCULTISME?
Het grootste risico is, dat je letterlijk van Jezus Christus afgesneden wordt, want dat is het doel van satan. Hij wil de mensen van Jezus afscheiden! Daarnaast kan men ook diep verstrikt raken in het rijk van de duisternis, satans rijk, waar uiteindelijk angst en pijn, volledige duisternis en bezetenheid, onrust, leugens, verwarring en verharding zullen gaan heersen, over iemands leven. Heel veel mensen hebben zich in verbinding laten stellen met allerlei demonen! Zij zullen dat zeker gemerkt hebben, of nog gaan merken! De demonen zullen levens gaan overheersen en beïnvloeden. Sterker nog, de zielen worden geclaimd (opgeëist).

Denk niet dat de demonen uit zichzelf wel weg zullen gaan, ze zullen een zodanig iemand die zich ingelaten heeft, altijd blijven achtervolgen waar hij of zij ook heen zal gaan, en hoelang het ook geleden is dat men aan occulte praktijken heeft meegedaan, maakt helemaal niets uit. Deze mensen zitten eraan vastgeketend. Zij hebben immers zelf diverse deuren geopend, en demonen uitgenodigd om binnen te komen, reken maar dat ze die uitnodiging hebben aangenomen, onthoud één ding: als bijvoorbeeld jij die demonen één vinger gegeven hebt, overrompelen ze jou, en nemen ze je helemaal in bezit! Of je dat nou wilt of niet, word je niet gevraagd, je hebt blijvend 'ongewenst' bezoek, als je er niets aan doet! Zij claimen jou letterlijk, jij bent een bezit, dat wil zeggen een slaaf van hen, niet andersom! Zij hanteren de wet, jou ziel wordt direct afgeëist. Dat is bezeten zijn, iemand die een x-aantal demonen in zich heeft zitten, en die er uit zichzelf heus niet uit zullen gaan, ook al fluistert de duivel je heel wat anders in!

PLEASE, DO NOT SHAKE HANDS WITH THE DEVIL!
Demonie (bezetenheid) uit zich in: immoreel gedrag, bepaalde lichamelijke en of psychische stoornissen, angstaanvallen, dwanggedrag, depressies, spirituele ervaringen, wanorde, afwezigheid van geestelijke honger, belangstelling voor het occulte, ongehoorzaamheid, waarzeggerij en toverij, hoererij, valse leringen, leugens, zelfmoordpogingen, moorden, spotten, vloeken, noem maar op, ze komen allemaal uit het rijk der duisternis voort.

WAT MEN ZAAIT, ZAL MEN OOGSTEN!
Er is maar één Persoon die je echt kan bevrijden, dat is verlossen, alleen Jezus Christus heeft de absolute autoriteit, om de duivelse machten over jouw leven te verbreken! Het proces van bevrijding gaat gepaard met intensief gebed, het openlijk belijden van al je zonden, het binden en wegzenden van demonische machten, én complete overgave aan Jezus Christus. Nogmaals zeg ik: "Als jij bijvoorbeeld vroeger aan occultisme hebt (mee) gedaan en denk je, 'dat is al zo lang geleden,' en ik weet zelfs niet meer hoelang het geleden is, of, ik heb er geen last meer van, dan is die binding met jouw occulte verleden nog NIET verbroken!" Daarom moeten demonen in de Naam van de Here Jezus worden uitgedreven!

Het is ook erg belangrijk om na je bevrijding je huis te reinigen van alle occulte voorwerpen, zij vormen immers altaren voor de boze machten, dat geldt ook, als je een wedergeboren christen bent! Verwijder voorwerpen zoals: tarotkaarten, ouijaborden (wietjaborden), occultesymbolen, kettinkjes met horoscopen, satanische films, amuletten, doodsmaskers, boeken over magie, boeddhabeelden, voodoodolls, horror-, pornofilms, wajangpoppen, jin-yang, geluksbeeldjes, etc.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over diverse (satanische) muziek dvd's, cd's, etc. Kijk zelf maar eens rond wat je allemaal hebt aan onreine voorwerpen in je huis. En breek voorgoed met het occulte verleden!

Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.
Galaten 5: 1 SV

En iemand die zich niet aan Jezus wil toewijden moet je niet gaan bevrijden, omdat die kwade machten anders versterkt zullen terugkeren in zijn leven.
(Lees Matteüs 12: 43 - 45)

Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: overspel, hoererij, onreinheid, ontucht, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, moord, dronkenschap, brasserijen, laster, vuile en grove taal in de mond, e.d. waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.
Galaten 5: 19 - 21

Je weet nu dat je wel degelijk schade kunt oplopen door te kijken naar (occulte) films, en luisteren naar satanische muziek, occulte internetsites, etc. Ze kunnen je gedachten heel erg gaan beïnvloeden, ze halen jou bij Jezus weg, laat je hart gevuld zijn met Jezus! Hij is de Enige die je rust en bescherming geeft!

Als jij problemen hebt, ga er dan mee naar Jezus toe. Hij weet wat jou noden zijn! Nogmaals raadpleeg geen 'geesten' van 'overledenen', dat zijn demonen, zij kunnen jou echt niet helpen, zij misleiden je alleen maar, door zich voor te doen als een overleden iemand!

Weet wel, occultisme is zeker geen spelletje! Doe er niet aan mee, maar ga het uit de weg! Je kunt nu nog een keuze maken!

Kies nu voor Jezus Christus vandaag, laat je reinigen door Zijn bloed, Zijn genade is ons genoeg!

DE HERE JEZUS ALLEEN KAN JOU HELPEN,
MAAR JE MOET DAT WEL ZELF WILLEN!

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je ons altijd mailen.

info@dmsnijverdal.nl

- ©dmsnijverdal.nl - Site design by AB/HG -
-- Drukfouten voorbehouden --
--- 20 jaar op het internet ---