Home.

  Wat geloven wij?

  Wie zijn wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Israël, Gods Volk.

  Sekten en Religie.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?

  Media.

  Video's:

  Links:

  Email ons!


  Bijbel voor kinderen.

Download
hier gratis
een Bijbel
 •  
  WIE ZIJN WIJ?

  WIE IS DE MORGENSTER?

  Dat kunt u lezen in Openbaring 22: 16
  "Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden, om ulieden deze dingen te getuigen in de gemeenten.
  Ik ben de Wortel en het Geslacht Davids, de blinkende Morgenster."
  De naam Morgenster is aan deze Bijbeltekst verbonden.

  Alex en Reini Berendijk zijn getrouwd en wonen in Nijverdal, wij zijn wedergeboren christenen, die geloven in de Levende Almachtige God, de Here Jezus Christus.
  "Door Welken alle dingen zijn en wij door Hem."
  1 Korinthe 8: 6

  Maar wie wij zijn is niet belangrijk. De Here Jezus is dat wel! Hij heeft ons gered door Zijn volbrachte werk aan het kruis op Golgotha. Wij zijn de Here Jezus dankbaar voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan. En willen dat graag met een ieder van jullie delen. Jezus heeft onze levens zichtbaar verandert. Wij behoren niet tot een bepaalde organisatie of kerk. Wij geloven dat Jezus Christus gestorven is voor alle zondaren, dus ook voor jou want: "Wij zijn dan met Hem begraven door den doop in den dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden." Romeinen 6: 4

  Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien Die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen. Want Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.
  2 Korinthe 5: 14 - 21

  DOEL:
  Wij willen zoveel mogelijk mensen bereiken met het Evangelie van de Here Jezus Christus, door te vertellen Wie Jezus is via evangelisatie, en het internet.
  Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben. Lukas 15: 7

  DE GROTE OPDRACHT:
  Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Mattheüs 28: 19 - 20

  En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt. Johannes 17: 3

  Preach The Gospel At All Times!


  Eén lichaam is het en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping; Eén Heere, één geloof, één doop, Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen en door allen en in u allen. Efeze 4: 4 - 6

  STATENVERTALING (SV) & THE KING JAMES (KJV).
  Wij geloven dat alleen deze twee Bijbels Gods Woord en waarheid zijn! De Statenvertaling 1657 (SV) en The King James Bible (KJV) 1611 zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Ze werden direct vanuit de grondtekst vertaald, het zijn gezaghebbende Bijbels, waar niet mee 'geknoeid' is, door allerlei vrijzinnigen, en schipperaars. Daarom kunnen alle latere 'vertalingen,' o.a. NBG, NBV2021, Telos vertaling, Leidse vertaling, wat ons betreft, bij het oud papier!
  Lees: Openbaring 22: 18 - 19

  Tegen al degenen die zeggen: “ach wat, je overdrijft, het maakt helemaal niets uit of je nu de Statenvertaling gebruikt of een andere vertaling,” wil ik nog het volgende zeggen: Ik zou later toch liever voor de “Rechterstoel van Christus” willen verschijnen (Rom 14: 10, SV/HSV/KJV) dan voor de “Rechterstoel van God” (Rom 14: 10, corrupte tekst). Zij die voor de rechterstoel van God verschijnen, zullen immers verloren gaan Openbaring 20: 11 - 15!
  Gebruik dus niet langer corrupte bijbels!

  Wil je meer duidelijkheid? Dan kun je gratis dit complete boekje hieronder downloaden van:

 • Thomas Vauclair - Het schrijfmes van Jojakim Over het ware Nieuwe Testament en de vertaling ervan

 • Of: lees er meer over op deze Engelstalige

  pages 9 - 17 - LET'S WEIGH THE EVIDENCE.
  In simple language, this book provides the basics of the Bible version issue, showing why the King James is the only Bible you can trust. See how new Bibles remove Christ’s Virgin Birth and His Second Coming. Learn about the origin of the King James Bible, Westcott and Hort, the Living Bible, text omissions, copyrights, and more! Het Engelstalig boekje 96 pagina's is ook te verkrijgen via Google Play, voor de prijs hoeft u het niet te laten, klik voor bestelinfo: hier

  EEN KORT VERSLAG HIERVAN IN HET NEDERLANDS:

 • Bijbelvertalingen en hun oorsprong Bijbelvertalingen en hun oorsprong

 • OF OP DE TWEE ONDERSTAANDE LINKS:

  - Bijbelvertalingen Gods Woord is zuiver -

  - Corrupties in moderne Bijbelvertalingen -

  WIE IS DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS?
  De Gemeente van Jezus Christus is ontstaan op Pinksterdag, de dicipelen werden gedoopt met de Heilige Geest. Handelingen 1: 8 De Gemeente bestaat dus uit wedergeboren mensen, die de Here Jezus als hun Verlosser hebben aangenomen in hun hart, en behoren daarom, tot Zijn Lichaam, omdat zij geloven in het volbrachte werk van Jezus Christus, aan het kruis op Golgotha! Deze mensen leven elke dag in totale afhankelijkheid van de Heer, door Hem dagelijks te volgen, kunnen wij staande blijven in deze moeilijke tijd, waarin wij ook weten dat onze Heer terugkomen zal, om ons, samen met de vele ontslapenen, bijeen te brengen waar Jezus Christus Zelf is! Daar zien wij naar uit! Mattheüs 24: 31 Daarom mogen wij als Zijn Lichaam, Jezus Christus laten zien! Deze mensen hebben dus niets met de 'kerk' als instituut te maken, maar komen uit verschillende landen van over de gehele wereld.

  Wij als Zijn Gemeente, zijn bijwoners en vreemdelingen van deze wereld, en hebben hier dus niets te zoeken. De Gemeente heeft een plaats in de hemel! "Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel." 1 Petrus 2: 11

  Dus als christenen zijn wij geroepen om heilig te zijn, door niet in de wereld te leven, alles wat daarin is, moeten wij ons verre van houden! Laten we ons dus toewijden aan de Here Jezus, wij zijn Zijn eigendom! De apostel Paulus zegt in Filippenzen 1: 21 "Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin." Uitleg: Christus is mijn gewin in het leven en in het sterven, het zal mij geen schade toebrengen, maar winst! Dit ellendig sterfelijk leven op deze aarde, zal zich gaan uiten in een gelukzalig eeuwig leven, samen met de Here Jezus Christus. Dit kan natuurlijk ook voor jou gelden, als de Here Jezus Christus jou Heer is!
  Meer lezen? Vreemdelingen en bijwoners

  De missie van Zijn Gemeente is dan ook: Zijn Woord verkondigen! “Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een ieder, die gelooft, eerst de Jood, en ook de Griek.” Romeinen 1: 16

  Behoor jij ook tot de Gemeente van Christus Jezus
  of leef je nog steeds in deze verloren wereld?

  GEEN WET MEER, DIE HEEFT AFGEDAAN!
  Jezus Christus heeft alles vervuld, door Zijn liefdevolle genade mogen wij eeuwig leven!

  "Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.." Markus 16: 16

  WANNEER BEN JE DAN BEHOUDEN?
  Als je Jezus in je hart hebt gevraagd door Hem aan te nemen als jou Heiland en Verlosser. Dat is, opnieuw geboren worden, je geeft dan jezelf, helemaal aan Hem! Jezus antwoordde en zeide tot hem: "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien." Johannes 3: 3

  -- EEN ANDER EVANGELIE? --
  Er wordt vandaag de dag in vele kerken een heel 'ander' evangelie verkondigd, dan wat de apostel Paulus ons heeft verkondigd vanuit Gods Woord, de Bijbel.
  Het afval in de kerken wordt wereldwijd ook verspreid, door o.a. grote megakerken, de verleiding in die kerken is een van de grootste gevaren voor de wedergeboren christen.

  Al vele eeuwen zijn er valse predikers actief in de kerk, dat is op zichzelf niets nieuws, de Bijbel waarschuwt ons daar al eeuwen voor, ze prediken vanaf het podium een valse leer, dat ingaat tegen het Schrift, dat zie je bijvoorbeeld, steeds meer in de charismatische kerken, waar ook vaak een ander fundament gepredikt wordt, sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. Zij zijn meer op hun ego gesteld, dan op het woord Gods, dat hun oren streelt! Kijk maar eens naar hun wandel en houding in de kerk. Door emotionele cabaret voorstellingen denken ze dat het Gods wil is wat zij doen! En dat is een gevaarlijke leer! Op mijn website staan daarover wel een aantal onderwerpen op, die je kunt vinden in de MEDIA pagina en de
  SEKTEN en RELIGIE pagina.

  Deze valse predikers willen de mensen graag verleiden door allerlei leugens te vertellen, die niet zijn gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen. Efeze 2: 20

  "Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van Dengene Die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen die u ontroeren en het Evangelie van Christus willen vervalsen. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit den hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt." Bijbelboek Galaten 1: 6 - 8

  HET BEDERF IN DE LAATSTE DAGEN.
  De apostel Paulus zegt hierover:
  "Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden. Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen."
  2 Timotheüs 3: 2 - 5.

  En:

  "Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders; van dewelke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker god is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelke aardse dingen bedenken."
  Filippenzen 3: 17 - 19

  Het is een zaak van geloven en dus niet van zien, of voelen. Daarom zijn vele christenen zo teleurgesteld geworden in de kerk, waarin zij zitten. Ga weg uit een valse kerk!
  Want: het is beter om samen te leven met de Here Jezus, dus voor Hem te leven, dan naar een 'gemeente' te gaan die de Here Jezus niet kent. "Dwaalt niet; kwade samensprekingen verderven goede zeden."
  1 Korinthe 15: 33

  Met andere woorden: er zijn vandaag de dag geen apostelen en profeten meer! Een ieder die toch anders beweert, is een leugenaar! De Bijbel waarschuwt ons voor dezen en zegt: "wacht u voor de valse profeten die tot u zullen komen in schaapsklederen, maar van binnen roofgierige wolven zijn." Mattheüs 7: 15

  Ook Paulus wist, dat na zijn vertrek, valse leraars zullen komen die de gemeenten niet zullen sparen. Handelingen 20: 29 Laat ook bij u het evangelie dat u overgeleverd is door de apostelen puur blijven! In de dag wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn Evangelie. Romeinen 2: 16 Het Evangelie gepredikt door de apostel Paulus is voor ons 'uit de heidenen' de maatstaf waarin wij als christenen moeten leven!

  Want de liefde van Christus dringt ons.
  Als die dit oordelen, dat indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien Die voor hen gestorven en opgewekt is.

  Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.

  Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden.
  En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.

  Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.
  Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen.

  Want Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.
  2 Korinthe 5: 14 - 21

  -- WAARSCHUWING TEGEN DE VALSE LERAARS --
  Zij gaan in, tegen het gezag van de Here Jezus Christus en Zijn apostelen! Ze komen met een ander fundament, dan wat er in de Bijbel staat. Houd deze mensen op een gepaste afstand! En ga er zelfs niet mee om!
  Lees:
  Romeinen 16: 17
  2 Petrus 2:
  2 Timotheüs 3:

  DE PRIJS BETALEN VAN DE STRIJD VOOR HET ONGELOOF
  ZAL HET VOLGENDE MET ZICH MEE BRENGEN:
  1. Opoffering van populariteit. Bereidheid om onpopulair te zijn.

  2. Bereidheid om fout begrepen, fout voorgesteld, onterecht beschuldigd, gelasterd te worden.

  3. Bereidheid om bekritiseerd, gekleineerd en bespot te worden.

  4. Bereidheid om geklasseerd te worden als achterlijk,
  met te weinig scholing of geleerdheid.

  5. Verlies van prestige, preekstoel- en podiumgelegenheden.
  Mogelijke opoffering van een leidende plaats in de kerk.
  Opoffering van aanstelling in een herderlijke positie en soortgelijke.

  6. Gebrandmerkt te worden als zijnde niet-coöperatief, en zelfs als onruststoker of herrieschopper.

  7. Opoffering van inkomen en materieel comfort.

  8. Opoffering van een pensioen, materiële zekerheid.

  9. Verbreking van omgang met levenslange vrienden of familie.

  Bron: - De kosten van te strijden voor het geloof - MV

  ERVAAR JIJ DIT DAGELIJKS OOK IN JE LEVEN??

  DAN ZIT JE GOED!

  Dus:
  Alle maatschapplijke functies zijn je ontnomen;

  De meeste verslijten je voor gek;

  Afzondering - o.a. van het wereldse leven;

  Alleen staan - nergens meer bijhoren, in de familie, kennissenkring op of je werk;

  De wereld kent mij niet, maar de Here Jezus Christus kent mij wel!

  Ik ben gekend in de hemelen, dat is meer waard dan al het aardse bij elkaar!

  Google Translator:

  Mochten er nog vragen zijn, dan kun je ons altijd mailen.

  - ©dmsnijverdal.nl - Site design by AB -
  -- Drukfouten voorbehouden --
  --- 20 jaar op het internet ---
  -- info@dmsnijverdal.nl --