Home.

  Wat geloven wij?

  Wie zijn wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Israël, Gods Volk.

  Sekten en Religie.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?

  Media.

  Video's:

  Links:

  Email ons!


  Bijbel voor kinderen.

Lees uw Bijbel

Of gebruik
een
GBS Bijbelapp!

Download
hier
gratis

 •   MIJN GELOOFSFUNDAMENT - Alex Berendijk
  Ik ben een wedergeboren christen, dat is: "zij die vasthouden aan de Bijbel als zijnde alles wat men nodig heeft om op te groeien in geloof." Wat mij bezighoudt is Jezus Christus! Mijn leven en alles wat ik ben, behoort HEM toe! Zonder de Here Jezus Christus is alles bij voorbaat al nutteloos!

  Ik lees o.a. ook de brieven van de apostel Paulus in de Bijbel, die zijn geschreven voor ons 'heidenen uit de volkeren.' Dat zijn de dagelijkse richtlijnen voor onze levens in Jezus Christus! Leef met de Here Jezus elke dag, en volg Hem alleen! Lezen uit de Bijbel probeer ik zoveel mogelijk elke dag te doen, hetzij thuis of op het werk. Het ochtendgebed behoort daar ook bij!

  Johannes 3: 16 bevat het hele Evangelie; "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

  Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. - Galaten 2: 20

  STRIJD VOOR HET GELOOF.
  Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven, en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. Judas 1: 3

  En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: "Ontvangt den Heiligen Geest." Johannes 20: 22

  Wij zijn jarenlang naar een pinksterkerk gegaan, totdat de Here ons het verval van die charismatische kerk liet zien, en we weinig meer van een 'getrouwe' bijbelse gemeente zagen.

  Ons viel allerlei onbijbelse activiteiten op, alles kon maar zo even gezegd worden, iedereen stond maar wat op het podium te blaten, mannen en vrouwen!

  Alle wereldse zaken kwamen daar voorbij, die absoluut niets met de Here te maken hadden, in sommige preken kwam de Here Jezus zelfs niet of nauwelijks meer in voor! Alle neuzen moesten dezelfde kant op staan. En vooral mocht je géén kritiek uiten!

  Jammer, ik kan géén kerk vinden die in deze tijd nog echt uniek is, wat ik wel kan doen, en doe, is informatie inwinnen via verschillende websites op het internet, daar ben ik de Here Jezus Christus dan ook erg dankbaar voor!! Er zijn gelukkig nogal wat MP3's en MP4's te vinden!

  Dus als een kerk jou de juiste leer niet meer wilt brengen, dan kun je je het best afscheiden! Anders word jezelf ook meegezogen in de afgrond, pas daar dus goed voor op!

  GA WEG UIT EEN VALSE KERK!!

  WAT GELOVEN WIJ:

  Wij geloven dat de almachtige God de wereld heeft geschapen door Jezus Christus.
  Johannes 1: 1 - 4

  Wij geloven in God als Vader, Zoon en Heilige Geest.

  Wij geloven in Zijn maagdelijke geboorte, geboren uit de maagd Maria. Zijn zondeloos leven hier op aarde, en in Zijn wonderen.

  Wij geloven dat Jezus Christus voor de zonden van alle mensen is gestorven aan het kruis op Golgotha, onder Pontius Pilatus, en is opgestaan uit de dood op de derde dag.

  Wij geloven dat door Zijn lijden, sterven en opstanding van Jezus Christus uit de doden, ieder mens vergeving van zonden kan ontvangen door Zijn kostbare bloed, alhoewel er ook mensen zullen zijn, die Hem niet willen aannemen als hun Heer, want de Here Jezus Christus alleen, kan zonden vergeven!

  Wij geloven dat de Here Jezus Christus Zijn Heilige Geest wil geven, aan wie Hij wil. Hebreeën 2: 4

  We geloven in de Heilige Geest als Persoon.
  Het is nuttig voor u dat Ik wegga; want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet tot u komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.” Johannes 16: 7, 8

  Wij geloven dat Jezus Christus ten hemel is opgevaren en aan de rechterhand van God de Vader zit in de hoogste hemelen. Waaruit Hij straks vandaan zal komen om te oordelen over de levenden en de doden. Aan Zijn Koninkrijk zal nooit een einde komen!

  Wij geloven dat iedere wedergeboren Christen, de Heilige Geest ontvangt.

  Wij geloven dat de Christen die zich laat dopen door onderdompeling, gehoorzaam is aan de opdracht van de Here Jezus, als een getuigenis dat de gelovige daarmee Jezus Christus wil volgen in het water, (beeld van het watergraf, beeld van de opstanding) en met Hem is opgestaan in een nieuw leven! Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.
  Zie onze Bijbelse Opdracht!

  Wij geloven dat ieder mens die Jezus Christus heeft aangenomen, kan en mag leven door Gods genade en gerechtigheid.

  Wij geloven dat ieder mens die Jezus Christus als Heer belijdt, ook door Hem als instrument gebruikt gaat worden.
  En dat God de Vader Zijn zegen niet zal onthouden aan hen die wandelen voor Zijn aangezicht.

  Wij geloven dat Jezus Christus de Enige ware God is, en dat alles wat buiten Hem om, 'god' genoemd wordt, afgoden zijn.
  Wij geloven dat alleen Jezus Christus in staat is de mens volkomen te verlossen, genezen en te bevrijden van demonen, angsten, ziekten en kwalen.

  Wij geloven dat de Reformatie Bijbels: De Statenvertaling 1657 en The King James Bible 1611 uit de grondtekst vertaald, alleen Gods onfeilbare Woord en waarheid is, en dat dit Woord geïnspireerd is door de Heilige Geest. De latere 'vertalingen,' laten we liever liggen! Omdat die zijn besmet, door allerlei afvalligheden.

  STA VOOR LEERSTELLIGE ZUIVERHEID:
  Dwaling berispen en je ervan afscheiden!

  En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt, en wijkt af van dezelve. - Romeinen 16: 17

  Dwaalt niet; kwade samensprekingen verderven goede zeden. - 1 Korinthe 15: 33

  Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods, gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen en Ik zal onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. Daarom, gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. - 2 Korinthe 6: 14 - 18 - 14

  Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van Dengene Die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen die u ontroeren en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit den hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. - Galaten 1: 6 - 9

  En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. - Efeze 5: 11

  En wij bevelen u, broeders, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iegelijken broeder die ongeregeld wandelt, en niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. - 2 Thessalonicenzen 3: 6

  Maar indien iemand ons woord, door dezen brief geschreven, niet gehoorzaam is, tekent dien, en vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd worde. En houdt hem niet als een vijand, maar vermaant hem als een broeder.- 2 Thessalonicenzen 3: 14 - 15

  Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Éfeze zoudt blijven, als ik naar Macedónië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. - 1 Timotheüs 1: 3

  Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is. Die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is. Wijk af van dezulken. - 1 Timotheüs 6: 3 - 5

  Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen die Zijne zijn; en: Een iegelijk die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten; en sommige ter ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid. - 2 Timotheüs 2: 19 - 21

  Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen. - 2 Timotheüs 3: 5

  Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar ketelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. - 2 Timotheüs 4: 3 - 4

  Verwerp een ketters mens na de eerste en tweede vermaning. Wetende dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelven veroordeeld. - Titus 3: 10 - 11

  Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide den Vader en den Zoon. Indien iemand tot ulieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet. Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken. - 2 Johannes 1: 7 - 11

  Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven, en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. - Judas 1: 3

  Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, welke Ik ook haat. - Openbaring 2: 6

  Alzo hebt ook gij, die de lering der Nikolaïeten houden; hetwelk Ik haat. - Openbaring 2: 15

  TERUGKEER VAN JEZUS CHRISTUS:

  Wij geloven dat de Here Jezus Christus zal terugkomen naar deze aarde in heerlijkheid en majesteit, om alle gelovigen in Hem tot Zich te nemen, om voor altijd bij Hem te zijn.

  Wij geloven in een totale herschepping van de huidige hemel en aarde. Wat een mooi vooruitzicht!

  JEZUS IS ALLES IN ALLES,
  EN HIJ IS VAN ALLES HET HOOFD!

  ONZE BIJBELSE OPDRACHT:

  Jezus zegt in Mattheüs 28: 18 - 20 "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen."

  "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen." Efeze 2: 8 - 10

  JEZUS CHRISTUS LEEFT! HIJ WAST U SCHOON!
  De Here Jezus Christus stierf voor onze zonden aan het kruis op Golgotha!! Maar helaas nemen niet alle mensen Zijn offer aan!

  Mochten er nog vragen zijn, dan kun je ons altijd mailen.

  Google Translator:


  - ©dmsnijverdal.nl - Site design by AB -
  -- Drukfouten voorbehouden --
  --- 20 jaar op het internet ---
  -- info@dmsnijverdal.nl --