Home.

  Wat geloven wij?

  Wie zijn wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Israël, Gods Volk.

  Sekten en Religie.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?

  Media.

  Video's:

  Links:

  Email ons!


  Bijbel voor kinderen.

Lees uw Bijbel

Of gebruik
een
GBS Bijbelapp!

Download
hier
gratis

 •  
  WAT GELOVEN WIJ:

  Wij geloven dat de almachtige God de wereld heeft geschapen door Jezus Christus.
  Johannes 1: 1 - 4

  Wij geloven in God als Vader, Zoon en Heilige Geest.

  Wij geloven in Zijn maagdelijke geboorte, geboren uit de maagd Maria. Zijn zondeloos leven hier op aarde, en in Zijn wonderen.

  Wij geloven dat Jezus Christus voor de zonden van alle mensen is gestorven aan het kruis op Golgotha, onder Pontius Pilatus, en is opgestaan uit de dood op de derde dag.

  Wij geloven dat door Zijn lijden, sterven en opstanding van Jezus Christus uit de doden, ieder mens vergeving van zonden kan ontvangen door Zijn kostbare bloed, alhoewel er ook mensen zullen zijn, die Hem niet willen aannemen als hun Heer, want de Here Jezus Christus alleen, kan zonden vergeven!

  Wij geloven dat de Here Jezus Christus Zijn Heilige Geest wil geven, aan wie Hij wil. Hebreeën 2: 4

  We geloven in de Heilige Geest als Persoon.
  Het is nuttig voor u dat Ik wegga; want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet tot u komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.” Johannes 16: 7, 8

  Wij geloven dat Jezus Christus ten hemel is opgevaren en aan de rechterhand van God de Vader zit in de hoogste hemelen. Waaruit Hij straks vandaan zal komen om te oordelen over de levenden en de doden. Aan Zijn Koninkrijk zal nooit een einde komen!

  Wij geloven dat iedere wedergeboren Christen, de Heilige Geest ontvangt.

  Wij geloven dat de Christen die zich laat dopen door onderdompeling, gehoorzaam is aan de opdracht van de Here Jezus, als een getuigenis dat de gelovige daarmee Jezus Christus wil volgen in het water, (beeld van het watergraf, beeld van de opstanding) en met Hem is opgestaan in een nieuw leven! Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.
  Zie onze Bijbelse Opdracht!

  Wij geloven dat ieder mens die Jezus Christus heeft aangenomen, kan en mag leven door Gods genade en gerechtigheid.

  Wij geloven dat ieder mens die Jezus Christus als Heer belijdt, ook door Hem als instrument gebruikt gaat worden.
  En dat God de Vader Zijn zegen niet zal onthouden aan hen die wandelen voor Zijn aangezicht.

  Wij geloven dat Jezus Christus de Enige ware God is, en dat alles wat buiten Hem om, 'god' genoemd wordt, afgoden zijn.
  Wij geloven dat alleen Jezus Christus in staat is de mens volkomen te verlossen, genezen en te bevrijden van demonen, angsten, ziekten en kwalen.

  Wij geloven dat de Reformatie Bijbels: De Statenvertaling 1657 en The King James Bible 1611 uit de grondtekst vertaald, alleen Gods onfeilbare Woord en waarheid is, en dat dit Woord geïnspireerd is door de Heilige Geest. De latere 'vertalingen,' laten we liever liggen! Omdat die zijn besmet, door allerlei afvalligheden.

  Israël, Gods volk!
  Wij dragen Israël een warm hart toe! Wij houden van het Joodse volk, de Bijbel zegt, "degene die Israël zegent, wordt zelf ook gezegend. God Zelf heeft het volk lief, Hij heeft dan ook een verbond gesloten met Abraham, Isaäk en Jakob, dit heeft God met geen enkel land, ooit gedaan! Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn inzettingen en Zijn rechten. Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja. Psalm 147: 19 - 20 en: "Want gij zijt een heilig volk den HEERE uw God; u heeft de HEERE uw God verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken die op den aardbodem zijn. Deuteronomium 7: 6

  TERUGKEER VAN JEZUS CHRISTUS:
  Wij geloven dat de Here Jezus Christus zal terugkomen naar deze aarde in heerlijkheid en majesteit, om alle gelovigen in Hem tot Zich te nemen, om voor altijd bij Hem te zijn.

  Wij geloven in een totale herschepping van de huidige hemel en aarde. Wat een mooi vooruitzicht!

  JEZUS IS ALLES IN ALLES,
  EN HIJ IS VAN ALLES HET HOOFD!

  ONZE BIJBELSE OPDRACHT:

  Jezus zegt in Mattheüs 28: 18 - 20 "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen."

  "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen." Efeze 2: 8 - 10

  Jezus Christus leeft! Hij wast u schoon!
  De Here Jezus Christus stierf voor de zonden van alle mensen, door hen het eeuwige leven te geven. Maar helaas nemen niet alle mensen Zijn offer aan!

  Mochten er nog vragen zijn, dan kun je ons altijd mailen.

  - ©dmsnijverdal.nl - Site design by AB -
  -- Drukfouten voorbehouden --
  --- 20 jaar op het internet ---