Home.

  Wat geloven wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Wie zijn wij?

  Israël, Gods Volk.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?

  Sekten en religie  Links:

 
Media.  Bijbel voor kinderen.

 
Surfbijbel. 
Email ons!

Lees uw Bijbel

Of gebruik
een
GBS Bijbelapp!

Download
hier
gratis

 •  
  WAT GELOVEN WIJ:

  Wij geloven in God als Vader, Zoon en Heilige Geest.

  Wij geloven in Zijn maagdelijke geboorte, Zijn zondeloos leven, en in Zijn wonderen.

  Wij geloven dat de almachtige God de wereld heeft geschapen door Jezus Christus.

  Wij geloven dat Jezus Christus voor alle mensen aan het kruis éénmalig is gestorven op Golgotha, Hij heeft de duivel verslagen en overwonnen!

  Wij geloven dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden en is gezeten aan de rechterhand van de Vader in de hoogste hemelen.

  Wij geloven dat door het lijden, sterven en opstanding van Jezus Christus uit de doden, ieder mens vergeving van zonden kan ontvangen door Zijn kostbare bloed, Jezus alleen kan zonden vergeven!

  Wij geloven dat door de doop in water (onderdompeling), de mens opstaat in een nieuw leven.

  Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.

  Wij geloven dat de Here Jezus Christus Zijn Heilige Geest wil geven, aan een ieder die Hem daarom vraagt.

  Wij geloven dat ieder mens die Jezus Christus als Heer belijdt, ook door Hem als instrument gebruikt gaat worden.

  Wij geloven dat ieder mens die Jezus Christus heeft aangenomen,
  kan en mag leven door Gods genade en gerechtigheid.

  Wij geloven dat Jezus Christus alle machten, krachten en demonen van de hel heeft overwonnen.

  Wij geloven dat alleen Jezus Christus in staat is de mens volkomen te verlossen,
  genezen en te bevrijden van demonen, angsten, ziekten en kwalen.

  Wij geloven in Gods bovennatuurlijke leiding.

  Wij geloven dat Jezus Christus de Enige ware God is, en dat alles wat buiten Hem om, 'god' genoemd wordt, afgoden zijn.

  Wij geloven dat de Bijbel Gods Woord en waarheid is, en dat dit Woord geïnspireerd is door de Heilige Geest.
  De Statenvertaling 1657 of The King James Bible 1611
  Latere 'vertalingen,' laten we liever liggen!

  Wij geloven dat God de Vader Zijn zegen niet zal onthouden aan hen die wandelen voor Zijn aangezicht.

  Wij geloven dat Jezus Christus opgestaan is uit de dood, en eeuwig leeft,
  Hij zal terug komen naar deze aarde.

  Wij geloven in een totale herschepping van de huidige hemel en aarde.

  Jezus is Alles in alles, en Hij is van alles het Hoofd!

  ONZE BIJBELSE OPDRACHT:

  Jezus zegt in Mattheüs 28: 18 - 20 "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen."

  Jezus Christus leeft! Hij wast u schoon!

  Mochten er nog vragen zijn, dan kun je ons altijd mailen.

  - ©dmsnijverdal.nl - Site design by AB/HG -
  -- Drukfouten voorbehouden --
  --- 20 jaar op het internet ---