Home.

  Wat geloven wij?

  Wie zijn wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Israël, Gods Volk.

  Sekten en Religie.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?

  Media.

  Video's:

  Links:

  Email ons!


  Bijbel voor kinderen.


I
know
You!

-

Do
You
know
Me?

Jesus


Wist
u
dat

JEZUS
C
H
R
I
S
T
U
S

de
Ware
Wijnstok
is?
Johannes 15: 1

Wist
u
dat
zegt Jezus:

"Ik ben
de Wijnstok,
en gij
de ranken;
die in
Mij blijft,
en Ik
in hem,
die draagt
veel vrucht;
want zonder
Mij kunt
gij
niets doen."
Johannes 15: 5My
Boss
Is
A
Jewish
Carpenter
-
Have
You
Met
Him?

 
WIST U DAT?

Gij zult genoemd worden de gezochte.

Gij zult genoemd worden de gezochte. Jesaja 62: 12

De grote genade Gods is hierin zeer klaarlijk te zien, dat wij niet alleen worden gezocht, maar ook uitgezocht. De mens zoekt op de grond naar iets dat verloren is, maar in dat geval wordt er alleen gezocht, niet uitgezocht. Het verlies is groter, en het zoeken geschiedt met meer volharding, wanneer zo iets uitgezocht is. Wij waren met slijk bezoedeld, en gelijk aan een kostbaar goudstuk, dat in de modder gevallen is, en de mens woelt deze vuile massa om, onderzoekt die zorgvuldig, en gaat voort erin te roeren en te zoeken, totdat hij de schat heeft gevonden. Of om een ander beeld te gebruiken: wij waren in een doolhof verdwaald; wij wandelden her– en derwaarts, en toen de genade tot ons kwam met het Evangelie, vond zij ons niet terstond, maar moest ons opsporen en zoeken, want wij, als verloren schapen, waren zo wanhopig verloren, dat het onmogelijk scheen, dat zelfs de goede Herder ons terecht brengen kon op de rechte weg.

Geloofd zij Zijn oneindige barmhartigheid: wij werden gezocht. Geen duisternis kon ons verbergen, geen onreinheid kon ons bedekken; wij werden gevonden en thuis gebracht. Geloofd zij de oneindige liefde, God de Heilige Geest vernieuwde ons! Het leven van sommige van Godskinderen zou, indien het beschreven werd, ons met heilige verwondering vervullen. Vreemd en wondervol zijn soms de middelen welke God gebruikte om de Zijnen te vinden. Geloofd zij Zijn naam, nimmer houdt Hij op te zoeken totdat Zijn verkorenen gevonden zijn. Zij worden niet heden gezocht en morgen uitgeworpen. De Almacht en de Wijsheid tezamen verenigd, vergissen zich niet. Wij zullen genoemd worden: “gezochten”. Dat enigen gezocht worden, is genade zonder wederga, maar dat wij gezocht worden is genade boven alle beschrijving en mate! Geen andere reden kunnen wij daarvoor vinden dan Gods eigen, alles overtreffende liefde; ons hart kan zich slechts verliezen in bewondering en de Heere loven, dat ook wij de naam dragen van “gezochten”.

Bron: Uit het Bijbels Dagboek van: C.H. Spurgeon


WIST U DAT?

Hallo zondaar, is Hij je Rechter, of je Redder.
Je kunt nu nog een keuze maken!

Heb jij er weleens erbij stilgestaan, dat ook jou tijd op deze aarde voorbij gaat? Het maakt daarbij niet uit of je jong bent of oud. De tijd die jij gekregen hebt kan zomaar plotseling voorbij zijn. Daar zijn geen redenen voor.

Maak je daarom niet druk om allerlei zaken hier op de aarde, dat is maar tijdelijk, dat gaat voorbij. Je kunt immers niets 'meenemen.' Je zal hier alles moeten achterlaten, of je nou wilt of niet.

Vergeet nooit: jij bent kostbaar, waarvoor de Here Jezus gestorven is, aan het kruis op Golgotha. Ook al voelt dat zeker niet zo in deze wereld! Deze wereld heeft niets goeds met jou voor, de boze ziet het liefst dat alle mensen vernietigd worden.
Maar er is een oplossing: Die oplossing is Jezus Christus, Hij heeft al betaald voor jou zonden, Hij heeft ze weggenomen door Zichzelf als offer te geven, aan het kruis op Golgotha! Al je zonden (bewijzen van al je overtredingen), worden jou vergeven, als je kiest voor Jezus vandaag!
Op dit bewuste moment, is daar ook voor jou, de ruimte voor, om een keuze te maken. Waar wil jij bijhoren? Of waar wil jij naartoe? De regie ligt bij jou, nog wel, want als je geen keuze voor Hem gemaakt hebt, tijdens je leven hier op aarde, ziet het er niet best voor je uit, als je komt te sterven, dan heb jij namelijk de 'regie,' niet meer in handen!

Want de Bijbel zegt:
"En gelijk het de mensen gezet is éénmaal te sterven, en daarna het oordeel. Alzo ook Christus, éénmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen die Hem verwachten tot zaligheid." Hebreeën 9: 27, 28

Is er nog een mogelijkheid om te ontkomen aan het oordeel van God? Gelukkig wel! Door Jezus Christus aan te nemen als je Heiland en Verlosser! Want:
Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. "Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods." Romeinen 8: 1, 2

Maar dan moet je wel zelf die keuze voor Hem maken!

De angst voor de dood verandert opeens in blijdschap, omdat je weet dat er voor jou betaald is, en je een woning hebt in de hemelen. Wat een heerlijk vooruitzicht!

"Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij den Heere in te wonen." 2 Korinthe 5: 8

Want niemand van ons zal hier op deze aarde blijven, deze wereld is niet onze thuis! Onze vraag aan jou is:
"Ben je klaar om Hem te ontmoeten? Of wijs jij Hem af?"


WIST U DAT?

Kerst, en diverse wereldse 'feesten,' niets te maken hebben met het christelijk geloof?

Met kerst, zoals ieder jaar weer, zit iedereen zich weer lekker vol te proppen met eten en drinken, zonder er verder bij stil te staan, wat men eigenlijk aan het doen is. Dit vreetfestijn heeft niets met het christendom te maken. De geboorte van Jezus Christus, wordt niet gevierd, daar is trouwens ook géén Bijbelse opdracht voor gegeven, en de geboorte van de Here Jezus was niet in de maand december. Dit heidense feest vindt zijn bestaan in de oude Germaanse winterzonnewende of lichtfeest. Dit feest dat elk jaar maar weer herhaald wordt, kun je dus niet terugvinden in de Bijbel. Dit feest is door mensen bedacht en niet door God ingesteld! Waarom zou je het dan vieren? Net zomin als het hebben van een kerstboom, in de Bijbel staat er dit over geschreven: "Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid; want het is hout dat men uit het woud gehouwen heeft, een werk van des werkmeesters handen met de bijl. Men pronkt het op met zilver en met goud; zij hechten ze met nagelen en met hamers, opdat het niet waggele." Jeremia 10: 3 - 4

Waarom zijn wij dan zo eigenwijs, en doen dan lekker wat wij zelf maar willen? Willen we zo graag rebelleren tegen God? Nu weet je: Je viert geen kerstmis, maar een heidense winterse zonnewende!
Bron wiki: hier:

Oorsprong:
Verbranding van een zonnewiel tijdens een joelfeest door heidense groeperingen in Duitsland. De Germanen vierden rond midwinter (21 december) reeds midwinter- of joelfeesten (winterzonnewende) waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet. In de Scandinavische talen heet Kerstmis tot op vandaag Jul.

In de vierde eeuw zorgden keizer Constantijn de Grote en de bisschoppen van de uit vervolging bevrijde vroege kerk ervoor dat Kerstmis op 25 december zou worden gevierd. Op deze datum werd rond de Middellandse Zee tot dan toe de zonnegod vereerd onder vele verschillende namen zoals Ra in Egypte en Helios in Griekenland. In het late Romeinse Rijk was dit vooral de zonnegod Sol Invictus (= de onoverwinnelijke zon), die door sommigen ten onrechte wordt vereenzelvigd met de Perzische zonnegod Mithras.

De kerstman volgens wikipedia: hier:

De kerstman is een folkloristisch figuur die rond de kerstperiode cadeautjes uitdeelt aan kinderen. De meest gebruikte verbeelding is Santa Claus, die ontstond in de Verenigde Staten. Dit figuur wordt voorgesteld als een gezette oude man met een lange witte baard en gekleed in een rood pak. Santa claus is onder meer terug te voeren op de figuur van sinterklaas, die door Nederlandse kolonisten werd meegenomen naar Noord-Amerika. Hij is een personificatie van het kerstfeest geworden. In 1930 kreeg de Amerikaanse tekenaar Haddon Sundblom de opdracht van Coca-Cola een serie advertenties te ontwerpen voor de aanstaande kerstperiode. De reclamecampagnes, met name die van in de jaren dertig, droegen bij tot het huidige uiterlijk en de grote bekendheid van santa claus.

De wereldse feestdagen zijn op menselijke tradities gebaseerd!

De apostel Paulus zegt er dit over: "En nu, als gij God kent, ja, veelmeer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Gij onderhoudt dagen, en maanden, en tijden, en jaren. Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb." Galaten 4: 9 - 11

Voor ons christenen zijn er geen bijzondere dagen. In de “genadebedeling” (Efeze 3: 2) en de “bediening des Geestes” (2 Korinthe 3: 8) zijn alle dagen gelijk. Enkel de avondmaalviering als zodanig (niet een dag) is bijzonder, en de samenkomsten, waar Gods Woord gepredikt wordt! Bron: MV

Welke heidense feesten worden er nog meer gehouden, waarvan wij ons ver moeten houden?

Zomaar een paar feesten:
Nieuwjaar - Is de dag waarop het begin van het nieuwe jaar wordt gevierd. Bij deze viering zijn wederzijdse gelukwensen en goede voornemens gebruikelijk.

Pasen - Paasvuur, paaseieren, paashaas.

Sinterklaas - Het sinterklaasfeest stuitte in Nederland na de Reformatie op protestantse bezwaren tegen de katholieke heiligenverering. Protestantse predikanten probeerden het feest af te schaffen, omdat zij het als een katholiek bijgeloof veroordeelden. Rond 1600 werd het bijvoorbeeld in Delft verboden om deze feestdag te vieren.

Carnaval - Is van oorsprong een 'gekerstend heidens volksfeest.' Het valt binnen de 'christelijke' traditie op de zondag, maandag en dinsdag direct voorafgaand aan de vastentijd van 40 dagen. Carnaval is bij uitstek het feest van zotheid, spot en uitbundigheid.

Halloween - In de 9e eeuw stak een Europees 'christelijk' gebruik de zee over en vermengde zich met het halloweenfeest. Op Allerzielen (2 november) gingen in lompen gehulde 'christenen' in de dorpen rond en bedelden om zielencake (brood met krenten). Voor elk brood beloofden ze een gebed te zeggen voor de dode verwanten van de schenker, om op die manier zijn bevrijding uit de tijdelijke straffen van het vagevuur te versnellen en zodoende zijn opname in de hemel te bespoedigen. De trick-or-treattocht vindt wellicht daar zijn oorsprong. Deze feestdag wordt volgens traditie vooral in de Verenigde Staten en Canada gevierd. Inmiddels is het feest ook steeds populairder in Nederland en andere landen in Europa.

Zo zegt de HEERE: "Leert de weg der heidenen niet, en ontzet u niet voor de tekenen des hemels, dewijl zich de heidenen voor dezelve ontzetten." Jeremia 10: 2

De Here Jezus Christus heeft alles voor ons volbracht. Johannes 19: 30 Wij hoeven deze dagen dus niet meer te vieren! Het is het werk van de Heer! Waarin wij mogen RUSTEN! Amen!


WIST U DAT?

Rooms-Katholieke bedriegerijen.
Ganzen in monnikskappen.

In de ruzies tussen de priesters en monniken van de kerk van Rome waren deze twee bedrieglijke partijen dwaas genoeg om hun streken aan iedereen bekend te maken. Op de kloosters werden priesters in het steenwerk afgebeeld. En op de kerken die door de priesters werden gebouwd, werden de monniken en broeders belachelijk gemaakt. Een groot deel van de echte waarheid werd zo door hun wederzijdse beschuldigingen naar buiten gebracht.

Het oude beeldhouwwerk wat in het plaatje is weergegeven is een voorbeeld van een spotprent die de geestelijken vertegenwoordigt als vossen, die ganzen in hun monnikskappen dragen. Het is een bewonderenswaardige afbeelding waarbij wordt gedoeld op de monniken en priesters. Papisme, met zijn geheime biecht en de priesterlijke tussenkomst op het sterfbed, is in wezen een vos. Puseyisme (ritualisme), iets als protestants doen voorkomen, en geleidelijk alle dwaasheid van Rome binnen brengen, is inderdaad als een sluwe vos. Toch zijn er ook in onze eeuw nog ganzen die dom genoeg zijn om door priesters bedrogen te worden.

En zolang er nog dergelijke ganzen zijn, zullen de vossen niet ophouden om rond te sluipen. Lezer, gelooft u dat mensen zoals uzelf een priesterlijke macht hebben? Denkt u dat ze kinderen wedergeboren kunnen doen worden door ze te besprenkelen met water, en dat ze het brood en de wijn in het lichaam en in het bloed van Jezus Christus kunnen veranderen?

Denkt u dat een bisschop de Heilige Geest kan geven en dat een bisschop zonden kan vergeven? In dat geval kunt u uw hoofd vergelijken met het hoofd op het plaatje, en wel die van de gans die uit de monnikskap van de vos komt. U bent het slachtoffer geworden van slimme bedriegers. Uw ziel zal hun prooi zijn in het leven en in de dood. Zij houden u vast met hun zachte woorden, fijne kledingstukken, grote verwaandheid en sluwe glimlachen, maar ze leiden u naar de kamers van de dood en naar de poorten van de hel.

Dwaze gans, moge Gods genade u eens wijs maken! Jezus Christus is de ware Priester die al uw zonden kan vergeven. Ga onmiddellijk naar Hem, zonder het ingrijpen van deze huichelaars. Biecht aan Hem! Zoek vrijspraak bij Hem! De Heilige Geest alleen kan ervoor zorgen dat u wedergeboren wordt, en alleen de genade van God kan u naar de heerlijkheid brengen. Vermijd het ritualisme en de roomse vossen, want ze streven ernaar u te bedriegen, zij leiden u niet tot Jezus, maar naar hun kerk en al zijn maskerades. Geloof in de Heere Jezus Christus, en niet in deze bedriegers.

Uit de Sword and Trowel van November 1865

Bron: Uit het Bijbels Dagboek van: C.H. Spurgeon


WIST U DAT?

Waar in de Bijbel ...

Waar in de Bijbel ...
Bron: Marc Verhoeven Klik hierWIST U DAT?

JEZUS LIEFDE VOOR JOU ONEINDIG GROOT IS!

Jezus de prijs voor je zonden betaald heeft met Zijn bloed;

Jezus Zijn lichaam voor jou verbroken heeft;

Jezus je ziet en je persoonlijk kent;

Jezus het allerbeste met jouw voor heeft;

Kortom
Laat u met Jezus verzoenen.
NU het nog kan!

Sterf niet in je zonden!
Maar kom tot Hem!

"Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen,
die in Christus Jezus zijn." Romeinen 8: 1

Hoor Zijn stem, Hij roept je!

Jezus zeide tot hem: "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem en hebt Hem gezien."
Johannes 14: 6 - 7 SVWIST U DAT?

Verworden plaatselijke gemeenten.
Bron: Verworden gemeenten - Website van: Marc Verhoeven

Ze zitten allemaal gezellig te wezen in hun christelijke gemeenten.
Iedereen noemt zich daar christen maar zowat iedereen denkt verschillend over leer en praktijk. De ene is niet afkerig van oecumene. De ander vindt zogenaamde genezingsdiensten wel oké. En dan zijn daar dezen die de charismanie welgezind zijn, of die de contemplativiteit in een of andere gedaante omarmen, of de vrouwen aan het woord willen. En zovele afvallige dingen meer. Ook de vele (verderfelijke) cursussen, retraites, boeken, opleidingen en predikers worden verschillend beoordeeld, maar niet expliciet veroordeeld. Ieder denkt er het zijne van.

Men moet nu eenmaal tolerant zijn, niet negatief, niet oordelend maar minzaam. Dat is hun zogenaamde liefde. De nieuwe “liefde” die geen liefde is. Deze wereld heeft het woord LIEFDE geherdefinieerd.

Het betekent nu:
- Acceptatie van valse kerken en religies
- Tolerantie van allerlei zondig gedrag
- Tolerantie van valse leringen en leraars
- Weigeren te berispen of te ontmaskeren
- Niemand met de waarheid beledigen

Wie het waagt om specifiek op te komen tegen de onwaarheden die er getolereerd worden, zal het op een dag zonder deze gezellige bende moeten doen. Daar zullen de onbijbels aangestelde, leidinggevende titeldragers wel voor zorgen. De pastor zegt dit, de voorganger zegt dat, en dat is wet. Zover hoeft het echter niet te komen als we ons werkelijk aan de Bijbelse waarheid vasthouden en het onreine niet willen aanraken: “Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.” (2 Korinthe 6: 17 - 18)

En Paulus schreef ook:
“Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.” (2 Timotheüs 3: 5)
“En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft.” (2 Thessalonicenzen 3: 6)
“En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.” (Efeze 5: 11)
“Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.” (Romeinen 12: 9)
“Beproef alle dingen, behoud het goede.” (1 Thessalonicenzen 5: 21)

De apostel Johannes schreef:
“Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef [= test, beoordeel] de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.” (1 Johannes 4: 1)

En opnieuw schreef hij:
“Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken.” (2 Johannes 10 - 11)

Deze Schriftplaats beveelt ons dwaalleraars streng te beoordelen en te behandelen.
Dit is een geheel andere houding dan deze die we ontmoeten in onze (post)moderne gemeenten! Er moet onmiddellijk gehandeld worden tegen het kwaad, zonder dit te laten aanslepen!


WIST U DAT?

Zonden belijden.

Hier is de weg van genade voor een schuldige en berouwvolle zondaar.

Hij moet ophouden met de gewoonte om de zonde te bedekken.

Dit wordt geprobeerd door valsheid, die de zonde ontkent door hypocrisie, die het probeert te verbergen; door gezwets dat de zonde rechtvaardigt, en door luidkeelse belijdenissen dat probeert verbeteringen aan te brengen.

De zondaar moet de zonde belijden en verlaten. Die twee moeten samen gaan.

Het belijden van de zonde moet eerlijk tegenover de HEERE worden afgelegd, en het moet in zichzelf de erkenning van het verkeerde, het gevoel van zijn kwaad en de afschuw ervan bevatten.

We mogen de schuld niet op anderen gooien, ook niet op de omstandigheden, en we moeten ook niet op onze natuurlijke zwakheid pleiten.

We moeten alles eerlijk vertellen en bekennen dat we schuldig zijn aan de aanklacht.

Er kan geen genade zijn tot dit gedaan is. Bovendien moeten we het kwaad verlaten.

Wanneer we onze schuld hebben beleden, moeten we alle aanwezige en toekomstige intenties tot het kwaad verlaten.

We kunnen niet in rebellie blijven en toch wonen bij de Majesteit van de Koning.

De verkeerde gewoonte van het kwaad moet worden verlaten, samen met alle plaatsen, metgezellen, bezigheden, boeken en media die ons op een dwaalspoor kunnen brengen.

Niet vanwege de verbetering, noch door hervorming, maar door middel van belijden en verlaten vinden we medelijden en genade door het geloof in het bloed van Jezus Christus.

Charles Haddon Spurgeon..


WIST U DAT?

De Inquisitie:

Van 1203 tot 1805, stierven er 50 miljoen Christenen.

Lijdend door de handen van Rome, omdat zij geloofden in Christus alleen.

Zij stierven in Europa vooral in Spanje,
want voor hen was alles buiten Christus niets waard.

Hij leed voor de mensen door Zijn dood,
om ze te redden van hun afschuwelijke zonden.

600 jaren van gemartelde heiligen, die historie kan niet uitgewist worden.

Met een ijzeren hiel en ijzeren hand, regeerden de Roomse Pausen het land.

Zij die onbekend zijn met de geschiedenis, kunnen in afval meegesleept worden.

Maar wij laten ons niet in slaap sussen door Rome, zoete leugen, met daarvoor 50 miljoen redenen waarom.

Verlossing is door het geloof alleen, in Christus alleen, door genade alleen.

Een soevereine God geeft het geloof aan de mens.

Verlossing is in de Makers hand.
Dit Evangelie is heden een belediging voor Rome!

Daarom stellen zij een andere weg voor: een vervalsing, een compromis.

Pas op voor de aloude pauselijke leugen!

Met zo'n grote wolk van getuigen, die door genade stierven in hun Heere.

En wij gedenken hen door te zeggen: Wij leven heden door hetzelfde geloof!

Bron: http://www.bereanbeacon.org/


WIST U DAT?

LERINGEN VAN VERLEIDENDE GEESTEN EN DEMONEN DIE MEN NIET WIL OPGEVEN, OF TE WEL: HOE CHRISTENEN HARDNEKKING VASTHOUDEN AAN VALSE LERINGEN TOT OP VANDAAG.

Bij hen die er vandaag prat op gaan strikt fundamentalistisch en bijbels gegrond te wandelen, vinden we vaak toch nog volgende leringen van 'misleidende geesten' (1 Timotheüs 4: 1 - 3).

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

De christen en alcohol.

Het vieren van 'christelijke' feesten zoals Pasen, Kerstmis en het in huis halen van een “kerstboom” die in feite een Asjera is. ◄HTM

De Nieuwtestamentische ambten.

De positie van de vrouw in kerk en gezin. ◄HTM

De verplichting om tienden te geven.

Tienden geven, moeten wij dat?

De christianisering van oorlog en geweld.

Grijpt een christen naar de wapens?

Militaire Dienst.

Inlaten met politiek. ◄HTM

Sociaal en maatschappelijk activisme. ◄HTM

Denominaties: is dit naar Gods wil?

Niet de HELE raad Gods prediken.

Bron: Marc Verhoeven


WIST U DAT?


WIST U DAT?

Live bij de terugkeer van Jezus.

Twee van de grootste 'christelijke?' televisiestations, Daystar TV en TBN, hebben in Jeruzalem camera's geïnstalleerd die voortdurend, 24 uur per dag, gericht staan op de Olijfberg. De stations zeggen dat ze er 'live' bij willen zijn als Jezus terugkeert op aarde en Zijn voeten op de Olijfberg staan.

Daystar TV heeft al een studio in de Oude Stad van Jeruzalem. vanaf het dakterras van die studio heeft men uitzicht op de Olijfberg en daar staat de camera opgesteld. TBN, 's werelds grootste 'christelijke?' tv-station, kondigde onlangs aan dat ze een gebouw in de Oude Stad van Jeruzalem heeft gekocht. Daar wil ze een permanente studio vestigen. Ook van daaruit is er uitzocht op de Olijfberg. In afwachting van een verdere inrichting van die studio staat er inmiddels al wel een camera, die 24 uur per dag, 7 dagen per week, registreert wat er op de Olijfberg gebeurt.

Volgens een profetie in Zacharia 14: 4 zal Jezus terugkeren op de Olijfberg. Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde.


WIST U DAT?

Hoe weten we of de Bijbel waar is?

De Bijbel is het meest verkochte en het meest gelezen boek van alle tijden. Het woord "Bijbel" is afgeleid van het Griekse woord "Biblia", dat Boeken betekent.

In totaal bevat de Bijbel 66 boeken, die verdeeld zijn over het Oude Testament dat 39 boeken bevat en het Nieuwe Testament bevat 27 boeken.

De Bijbel is geschreven door veertig schrijvers, die allen door de Heilige Geest zijn geïnspireerd!

Jesus the Rock that doesn't roll!
Jezus Christus is de vaste Rots van mijn behoud!

Om u te redden heeft God Zijn Zoon niet gespaard.
Als u die redding afwijst, denk niet dat God u sparen zal.

Waar gelooft u in? De wetenschap, humanisme, transcendente meditatie, astrologie, yoga, reïncarnatie, homeopathie, new age, evolutietheorie, in jezelf, enz, enz, enz. Mail ons eens waarin u gelooft.

Kent u Jezus Christus al, Die voor onze zonden gestorven is, en op is gestaan uit de dood? Omdat wij eeuwig met Hem mogen leven. Of wilt u Hem leren kennen, maar weet u niet hoe? Een e-mailtje en, u krijgt altijd antwoord terug!

Laat u leiden door Jezus Christus, en Hij zal u leiden naar Zijn Koninkrijk.

Alleen Jezus Christus kan u bevrijden, door Hem aan te nemen als uw persoonlijke Verlosser.

"Want er is een God en ook een Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus, Die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen."
1 Timotheüs 2: 5 - 6

"Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen om Mijnentwil en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden."
Markus 8: 35

Jezus is onze Here en Heiland. Door het bloed van Christus ben ik gekocht en betaald. Amen!

Wie gelooft en zich laat dopen, (door onderdompeling) zal behouden worden!

Ik wandel in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij. En ik weet mij in Zijn trouw geborgen, welk een liefdevolle Vriend is Hij!

Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd. Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op Zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd zonder dat de mens van het werk dat God doet van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. Tijd is zo belangrijk voor ons, toch is ook dat iets waarover alleen God het eerste en het laatste woord heeft.

Laat ons met elkander de Here zingen, prijzen en loven. Want door de kracht van God is niets onmogelijk!

Het einde komt met rasse schreden nabij. De Here Jezus Christus zal spoedig komen om Zijn kinderen op te halen. Als u meer over Jezus Christus wilt weten, mail ons dan eens. Jezus Christus is ook voor uw zonden gestorven, aan het kruis op Golgotha! Als u tot Hem nadert, zal Hij tot u naderen.

Binnenkort gezellig naar een Yoga-cursus. Is Yoga een onschuldig tijdverdrijf dat bovendien goed voor de gezondheid is? Vraag het en u weet het.

Wil je lekker uit je dak gaan met House? Dansmuziek die eigenlijk geen muziek is. Druggebruik XTC. Geleid worden door housepriesters, afhankelijk worden van afgoden en demonen?

Hier volgen nog enkele Bijbelverzen:

"Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet."
Jeremia 33: 3

"En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en bloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen."
Hebreeën 4: 13

Wederom sprak Jezus tot hen en zeide: "Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben."
Johannes 8: 12

"Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen."
Jeremia 29: 12

"Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën; want Zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in de eeuwigheid. Halleluja."
Psalm 117

"Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem."
Tessalonicenzen 4: 14

"In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen."
Johannes 1: 1 - 4

"Want indien gij met uw mond belijd, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden."
Romeinen 10: 9

"Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken."
Spreuken 3: 6

"Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien." Johannes 3: 3 "Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien."
Johannes 7: 38

"Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven."
Johannes 11: 25

En Ik zeg u: "Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden."
Lukas 11: 9 - 10

"Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen."
Mattheüs 24: 44

"De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie."
Markus 1: 15

"Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan."
2 Timotheüs 2: 8

"En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld."
Mattheüs 28: 20

Hij zal Zijn kinderen nooit alleen laten!
Voor meer informatie klik op de onderstaande link:
Hoe weten we of de Bijbel waar is?


Heb je nog vragen, of wil je meer weten, mail ons.
info@dmsnijverdal.nl

©dmsnijverdal.nl - Site design by AB -
-- Drukfouten voorbehouden --
--- 20 jaar op het internet ---