Home.

  Wat geloven wij?

  Wie zijn wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Israël, Gods Volk.

  Sekten en Religie.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?

  Media.

  Video's:

  Links:

  Email ons!


  Bijbel voor kinderen.

  HET ZONDAARSGEBED.

Als jij jou leven aan de Here Jezus Christus wilt geven, kun je onderstaand gebed uitspreken.

Het zondaarsgebed dient wel oprecht gebeden te worden!

Wees terdege overtuigd van je zonden naar God toe en heb geloof in Hem!

Een berouwvol mens die zijn vertrouwen legt op het kruiswerk van Jezus Christus, en die de Naam van de Heer aanroept, zal gered worden, dus niet een beroep doen, op de naam van de Heer in een zondaarsgebed. "Betuigende beide Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onzen Heere Jezus Christus.” Handelingen 20: 21 Belijd de Here Jezus zo vaak je kunt met je mond naar de mensen toe!


HERE JEZUS CHRISTUS.

Ik wil vandaag bij U komen, om vergeving te vragen voor al mijn zonden die ik gemaakt hebt, in mijn leven toen ik U nog niet kende, ik erken mijn boze zonden in mijn verschrikkelijke ongeredde toestand zonder U. Tenzij U mij redt!

Ik maak aanspraak op de belofte van Uw Woord: "Ieder die de Naam des HEREN aanroept, zal behouden worden."

Ik weet dat ik alleen vergeving kan krijgen door het werk dat U ook voor mij heeft volbracht, aan het kruis op Golgotha!

Ik weet dat ik een slaaf was van de zonde, maar nu ik gehoorzaam geworden ben, reken ik mijzelf als dood voor de zonde. Want U bent ook voor mijn zonden gestorven, Uw bloed is ook vergoten voor mij, door de volle prijs te betalen met Uw leven.

Ik wil U danken dat U al mijn zonden gedragen hebt en ook mijn Redder en Verlosser wilt zijn.

U Here Jezus Die de opgestane Heer van mijn leven bent.

Ik wil hierbij ook een ieder vergeven die mij iets heeft aangedaan.

Ik ben opnieuw geboren, door te geloven in wat Jezus deed toen Hij verhoogd werd op het kruis.

Dank U wel dat ik een kind van U geworden ben, en mij hebt bevrijd uit de macht van de duisternis.

Mijn leven ligt voortaan in Uw handen! Amen.

Je mag nu weten dat je opgenomen bent in het huisgezin van God! Dat wil zeggen: "Indien je wel in Zijn woord blijft, en Zijn geboden bewaart!"

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." Johannes 3: 16

Zoek daarna wedergeboren gelovigen op, waarover Jezus Christus gesproken wordt, en waar de Bijbel het beslissende gezag is. "Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden." Hebreeën 10: 14HOE MOET IK BIDDEN?

Als je wilt bidden, hou het gebed simpel en gebruik geen omhaal van woorden, wanneer je wilt bidden zoek dan een stille plekje op.

Bij voorkeur een afgesloten kamer, waar je niet gestoord kunt worden. Bidt tot de Vader Die in het verborgene is, Hij weet wat je nodig hebt.

Weet je niet wat je bidden zult, dan kan je het onze Vader ook bidden.


HET ONZE VADER:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt,

Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.

Mattheüs 6: 9 - 13


DANK U, HERE JEZUS CHRISTUS.  Loflied.

Here Jezus, dank U wel dat U voor mij gestorven bent aan het kruis.

Here Jezus, dank U dat U mij gereinigd hebt van alle zonde, met Uw bloed.

Here Jezus, dank U dat U alle banden met de duisternis verbroken hebt, en mij in het licht geplaatst hebt, en ik een kind van U mag zijn.

Here Jezus, dank U dat ik voor U mag leven in genade, want U hebt mij; zondaar, het eeuwige leven gegeven, uit liefde voor mij.

Here Jezus, dank U voor alles wat U voor mij hebt gedaan, ja Here alles gaf U, zelfs Uw leven gaf U voor mij, omdat U niet wilde dat ik verloren ging, maar eeuwig bij U mag zijn, omdat U van mij houdt, en voor mij zorgt, elke dag!

Here Jezus, dank U voor de vrede en de rust die ik bij U vindt, dank U Here Jezus voor elke dag, die ik van U ontvang.

Here Jezus, dank U dat ik U mag dienen en prijzen, want U bent de Heer die ik verkondigen mag aan de mensen.

Here Jezus, dank U dat ik Uw kind mag zijn, ik die dit alles niet verdien, maar door Uw sterven mag leven in Uw Naam.

Here Jezus, dank U dat U mij wil gebruiken om het Evangelie te verkondigen aan alle mensen.

Here Jezus, dank U dat ik U elke dag mag danken in gebed, voor alles wat U voor mij hebt gedaan, en de Bijbel mag lezen en te luisteren naar wat U tot mij te zeggen hebt.

Dank U, Here Jezus, dank U.

Amen...
© Alex B.

De Here Jezus wil niet graag, dat er ook maar iemand verloren gaat!
Iedereen is van harte welkom!!
Hoe groot jou zonde ook is, kom tot Jezus!

Hij is gestorven en opgestaan, uit de dood!
Voor jou en mij heeft Hij dit gedaan, Jezus heeft je lief!

Wat kan Hij nog meer voor jou doen? Wat verwacht je verder nog van Hem?
Hij heeft Zichzelf ten volle gegeven! Aan het kruis op Golgotha.
Door Zijn bloed zal Hij je schoonwassen!!!

Hij heeft een prachtig plan met ons allen,
die Hem aangenomen hebben als Heer en Verlosser!

Preach the gospel at all times!

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je ons altijd mailen.

Google Translator:


- ©dmsnijverdal.nl - Site design by AB -
-- Drukfouten voorbehouden --
--- 20 jaar op het internet ---
-- info@dmsnijverdal.nl --